Jaarstukken 2019

Home

Algemeen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn regels voor de samenstelling van de jaarstukken opgenomen. Met deze stukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Het doel van de jaarstukken is de gemeenteraad, de inwoners, de hogere overheden en andere belangstellenden te informeren over de financiële gang van zaken over het afgelopen boekjaar en de financiële positie aan het einde van het boekjaar.

In de jaarstukken treft u eerst het jaarverslag aan (programmaverantwoording en de verplicht voorgeschreven paragrafen), daarna de jaarrekening en tot slot de bijlagen.

Jaarverslag
De programmaverantwoording bestaat uit de volgende vijf programma’s:
1. Lokale economie
2. Ruimtelijk beheer
3. Ruimtelijke ontwikkeling
4. Sociaal domein
5. Bestuur en veiligheid

Daarop volgt het overzicht met de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting en de beleidsmatige verantwoording over 2019.

Per programma wordt achtereenvolgens weergegeven:

  • Inleiding: waar draait het om in het programma?
  • Speerpunten: onderdelen van het beleid waar extra aandacht voor is.

Per speerpunt worden 3 vragen behandeld:

  1. Wat willen we bereiken?
  2. Wat hebben we daarvoor gedaan? Omschrijving van de activiteiten die in het afgelopen jaar de concrete gemeentelijke bijdrage vormden aan het realiseren van de gewenste doelen en effecten.
  3. Wat heeft het gekost? (met vermelding rekeningcijfers 2018, begroting 2019 na wijziging en de rekeningcijfers 2019);
  • De indicatoren (zie toelichting hierna).

Ter informatie is in ieder programma een specificatie van de lasten en baten per taakveld toegevoegd.

Naast de genoemde programma’s wordt een belangrijk deel van het jaarverslag gevormd door de in het BBV verplicht voorgeschreven paragrafen:
-   lokale heffingen;
-   weerstandsvermogen en risicobeheersing;
-   onderhoud kapitaalgoederen;
-   verbonden partijen;
-   financiering;
-   bedrijfsvoering;
-   grondbeleid.
Hierin wordt een dwarsdoorsnede van de programmaverantwoording gegeven.

Jaarrekening

In de jaarrekening worden de gemeentefinanciën toegelicht. Deze bevat het overzicht van baten en lasten en de toelichting daarop. Daarnaast is er een beschrijving opgenomen van de grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling. De balans en de toelichting daarop maken ook onderdeel uit van de jaarrekening. Tot slot vormt de SiSa-lijst een onderdeel van de jaarrekening.

Indicatoren
Ingaand 2017 is voor alle gemeenten een basis-set verplicht voorgeschreven indicatoren ingevoerd. Het doel hiervan is het inzichtelijker maken van de Begroting en Jaarstukken en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten mogelijk te maken.
De verplichte indicatoren zijn opgenomen in de desbetreffende programma's en vervangen daarmee de in voorgaande jaren gehanteerde effect- en prestatie-indicatoren.

Alle indicatoren en beschikbare cijfers zijn te ontsluiten via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze website is ook achtergrondinformatie beschikbaar over de bronnen en definities van de indicatoren en wat er precies wordt gemeten met de indicatoren.

Een aantal indicatoren uit de basis-set is wellicht niet voor alle gemeenten beschikbaar, maar is wel van belang voor alle gemeenten. Gemeenten waarvoor de informatie beschikbaar is moeten deze opnemen in de begroting en jaarstukken. In de 'Regeling beleidsindicatoren' is bepaald dat als de informatie niet beschikbaar is, de gemeenten deze niet hoeven op te nemen.

Niet alle indicatoren zijn in deze jaarstukken ingevuld, met name in die gevallen waarbij er op www.waarstaatjegemeente.nl geen actuele of helemaal geen informatie beschikbaar is. Bij deze indicatoren staat de tekst “nog niet bekend”.

In voorgaande jaren zijn niet in alle gevallen de cijfers vanuit de website overgenomen. Met name waar er geen gegevens beschikbaar waren, is er een eigen inschatting gemaakt. In deze versie is dit gecorrigeerd en zijn alle cijfers één op één aangesloten op de website. Hierdoor komen niet alle indicatoren overeen met de vastgestelde jaarstukken 2017 en 2018.

Tot slot is de verplichte lijst met indicatoren gewijzigd ten opzichte van de in begroting 2019 opgenomen lijst. De volgende indicatoren zijn komen te vervallen:
- Programma 1
>> Bruto Gemeentelijk Product
- Programma 2
>> Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig
>> Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een fietser
- Programma 4
>> Melding kindermishandeling

Afrondingsverschillen
In dit document worden veel cijfermatige overzichten weergegeven als veelvouden van € 1.000. Echter, bij de totalen wordt gerekend met de werkelijke, onafgeronde bedragen. Hierdoor komen afrondingsverschillen voor.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35