Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Financiering

De paragraaf financiering behandelt de treasuryfunctie van de gemeente. In deze paragraaf komt het risicobeheer van de financieringsportefeuille aan de orde en wordt inzicht geboden in de ontwikkeling van de financieringsportefeuille van de gemeente. De treasuryfunctie heeft als doel tegen gunstige condities en tegen zo laag mogelijke kosten te voorzien in de benodigde financieringsmiddelen en daarbij risico's zoveel mogelijk uit te sluiten.

De gemeente beschikt in relatie tot het investeringsniveau in beperkte mate over eigen financieringsmiddelen. De treasury-activiteiten richtten zich dan ook vooral op het zo effectief en doelmatig mogelijk aantrekken en inzetten van vreemd vermogen. Door het doorlopend bijhouden van een liquiditeitsplanning en het volgen van ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt, wordt ingezet op het afsluiten van geldleningen op het meest gunstige moment en tegen de meest gunstige voorwaarden.

Het beleid voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het Treasurystatuut welke op  1 maart 2018 geactualiseerd is.
De belangrijkste punten zijn:

  • In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is bepaald dat overtollige middelen alleen aangehouden mogen worden bij het Ministerie van Financiën (Schatkistbankieren);
  • Om de interne liquiditeitsrisico’s te bepalen wordt een liquiditeitenplanning opgesteld voor zowel de korte (één jaar) als de langere termijn (meerjarig);
  • Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij tenminste twee financiële instellingen.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35