Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

In de onderstaande tabel is het totaaloverzicht opgenomen ingedeeld in de programma’s uit de programmabegroting. De bedragen worden nader toegelicht in de financiële analyses in de jaarrekening.

PG

Omschrijving

Begroting
2019 primitief

Begroting 2019 na wijz.

Realisatie 2019

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

tov begr na wz

1

Lokale economie

3.183

1.155

2.028

3.064

1.062

2.002

2.547

951

1.595

407

2

Ruimtelijk beheer

20.815

12.173

8.643

31.086

23.244

7.841

20.857

14.380

6.477

1.364

3

Ruimtelijke ontwikkeling

2.747

1.284

1.464

4.124

3.213

911

4.079

3.056

1.024

-113

4

Sociaal domein

31.167

6.330

24.837

31.598

6.621

24.976

31.218

6.772

24.446

530

5

Bestuur en veiligheid

4.270

549

3.721

4.637

549

4.088

6.312

765

5.547

-1.459

6

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

532

48.344

-47.811

622

49.503

-48.881

654

50.786

-50.132

1.251

Overhead

9.664

65

9.599

9.567

76

9.491

9.486

134

9.352

139

Vennootschapsbelasting

60

0

60

60

0

60

61

0

61

-1

Onvoorzien

50

0

50

50

0

50

0

0

0

50

Totaal saldo baten en lasten

72.488

69.899

2.589

84.807

84.269

539

75.213

76.844

-1.630

2.169

Mutaties reserves

15

2.665

-2.650

2.701

4.036

-1.335

2.595

3.004

-409

-927

Gerealiseeerd resultaat

72.503

72.564

-61

87.508

88.305

-797

77.808

79.847

-2.039

1.242

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35