Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

In de paragraaf Grondbeleid wordt een beknopte toelichting gegeven op het gevoerde grondbeleid in 2019.

Volgens artikel 16 BBV bevat de paragraaf grondbeleid ten minste de volgende onderwerpen:

  1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
  2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

De wijze waarop vorm wordt gegeven aan deze onderwerpen in de paragraaf grondbeleid is vormvrij. De gemeente Sluis beschikt over een afzonderlijke Nota Grondbeleid 2015-2020, waardoor de paragraaf grondbeleid meer een samenvattend karakter heeft, maar wel zelfstandig leesbaar moet blijven.

  1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van doelstellingen van de programma’s

Op 17 december 2015 heeft de raad het Visiedocument 2016-2020 “Krachtig Verbonden” (hierna: “het Visiedocument”) vastgesteld. De doelstellingen van het ruimtelijk beleid en de gekozen ontwikkelingsrichting van het ruimtegebruik in relatie tot de doelstellingen in de verschillende programma’s (zoals wonen, voorzieningen, recreatie, economie, landschap, verkeer, sociaal domein) zijn hierin neergelegd. In het visiedocument is tevens de basis opgenomen voor de gemeentelijke bevoegdheden met betrekking tot verevening van bovenplanse kosten en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen.
Op 25 februari 2016 heeft de raad de herziene Nota Grondbeleid 2015-2020 vastgesteld waarin de beleidskeuzes zijn gemaakt voor het grondbeleid in de periode tot en met 2020. Deze beleidskeuzes sluiten aan op het visiedocument.
Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen gelden landelijke en provinciale beleidskaders. Doelstelling van het beleid is het aanbieden van voldoende aanbod kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen. Er mag geen sprake zijn van structureel overaanbod. Waar mogelijk is en  verantwoord kan kleinschalige uitbreiding van de bedrijventerreinen plaatsvinden. Het provinciale beleid staat voor een kleinschalig terrein een eenmalige uitbreiding toe tot een maximum van 20% van het bestaande oppervlak, mits er sprake is van een landschappelijke of stedenbouwkundige afronding en mits regionaal afgestemd. Deze regionale afstemming vindt plaats in het “Regionaal Bedrijventerreinenprogramma Zeeuws-Vlaanderen 2016-2025”.
In 2020 wordt de Nota Grondbeleid herzien evenals het visiedocument. De grote lijnen en kaders van de in de inleiding genoemde onderwerpen worden neergelegd in het visiedocument en de Nota Grondbeleid.

  1. De wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd

Bij de uitwerking van de verschillende ruimtelijke plannen dient onderscheid te worden gemaakt tussen actief grondbeleid, passief (faciliterend) grondbeleid of een tussenvorm waarbij sprake is van een samenwerking met private partijen. Het beleid van de gemeente is gericht op het voeren van passief grondbeleid. In de herziene Nota Grondbeleid wordt toegelicht waarom deze keuze het meest geschikt is om de doelstellingen te bereiken.
Om die reden zijn er dan ook slechts een paar actieve gemeentelijke grondexploitaties nl. het bouwplan Haven Aardenburg en de uitbreidingsgedeeltes van de 4 gemeentelijke bedrijventerreinen. In hoofdstuk 2 van de Nota Grondbeleid worden de actieve grondexploitaties nader uitgewerkt.
De gemeente kent 1 ruimtelijk plan dat wordt gerealiseerd in samenwerking met een private partij en dat is het plan IJzendijke Oost (Groote Jonkvrouw). De betreffende gronden heeft de gemeente aan een derde partij verkocht, maar er zijn eveneens overeenkomsten gesloten inzake de invulling van het plan en verschuldigde ontwikkelingsvergoedingen. Met de ontwikkelaar is o.a. overeengekomen dat na voltooiing van elk van de vier fasen van dit plan het onderhoud wordt overgedragen aan de gemeente. De ontwikkelaar betaalt per fase eveneens een ontwikkelvergoeding van € 250.000 aan de gemeente.
De eerste twee termijnen van deze vergoeding (€ 500.000) zijn in 2019 van de ontwikkelaar ontvangen. De laatste 2 termijnen van totaal € 500.000 heeft de ontwikkelaar in april 2020 betaald.
Daarnaast heeft de gemeente verschillende gronden in eigendom die in het verleden om strategische redenen zijn aangekocht. Deze gronden maken met ingang van 1 januari 2016 deel uit van de materiële vaste activa.
De gronden van de voormalige Euregiotuinen in Oostburg en het daaraan aansluitende perceel (totaaloppervlakte ca 13 ha) zijn in het verleden aangekocht. Dit is de enige locatie waar thans door derden een concreet plan voor wordt ontwikkeld. Het betreft hier volledig passief grondbeleid. Deze gronden zijn in de markt gezet in de vorm van een aanbod. Geïnteresseerden konden een beschrijving indienen van hun voorgenomen plan met een daaraan gekoppeld bod. De selectie en daarmee eveneens de verkoopprijs heeft plaats gevonden op basis van het ingediende aanbod (plan + bod). In 2018 is met de partij die het winnende bod heeft uitgebracht een intentieovereenkomst gesloten. In 2020 zal de planologische procedure worden opgestart ten behoeve van de realisatie van dag- en verblijfsrecreatie. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, zullen de gronden in eigendom worden overgedragen. Deze gronden zijn opgenomen onder de voorraden als handelsgoederen.
Tot slot heeft de gemeente meerdere gronden in eigendom die vrijgekomen zijn na het vervallen van een functie. Voor deze gronden is een herinvulling aan de orde. Ook hiervoor geldt dat sprake is van passief grondbeleid daar deze herinvulling door derden wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij veelal om 1 locatie in eigendom van de gemeente die haar functie heeft verloren. De gronden die vrijgekomen zijn na de realisatie van het multifunctioneel centrum De Korre in Breskens liggen op meerdere locaties. Het gaat om de locaties van de voormalige openbare basisschool OBS (J.H. van Dalestraat), voormalige christelijke basisschool CBS (Europastraat), de peuterspeelzaal (J.F. de Millianostraat) en het voormalige dorpshuis De Uitkomst (Langeweg). De locatie De Uitkomst is in 2019 verkocht ten behoeve van de realisatie van een woning. Levering vindt plaats bij onherroepelijk bestemmingsplan. Voor de locaties Europastraat en Van Dalestraat liggen er nog geen concrete afspraken omtrent een herinvulling. De locatie De Millianostraat is heringericht als openbare ruimte en wordt niet opnieuw bebouwd.  

  1. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten

De prognose in de paragraaf grondbeleid heeft ten doel informatie te geven welke invloed het grondbeleid heeft op de financiële positie van de gemeente, zowel voor het begrotingsjaar als voor de komende jaren. Het gaat dus met name om de prognose van de uitkomsten van de actieve grondexploitaties, onderverdeeld naar winstgevende en verliesgevende complexen.
Haven Aardenburg
Het bouwplan Haven Aardenburg is met de verkoop van de gronden in december 2019 voltooid. Deze exploitatie is ultimo 2019 dan ook afgesloten.
De in 2019 werkelijk gemaakte kosten blijken lager te liggen dan de bij de vorige herziening in de exploitatieopzet opgenomen kosten. De getroffen voorziening ultimo 2018 van € 70.097,- blijkt te hoog te zijn voor een bedrag van € 7.210. Dit vrijvallende bedrag is verwerkt in de jaarstukken 2019.
De boekwaarde ultimo 2019 is nihil.
Een perceel van ca 691 m² is in eigendom gebleven van de gemeente. In de exploitatieopzet was voor dit perceel geen opbrengst noch kosten opgenomen. Het idee bestond dat dit perceel wellicht interessant zou kunnen zijn voor de realisatie van garages. In de praktijk blijkt de grond te laag gelegen te zijn hiervoor. Deze grond zal worden toegevoegd aan de strategische gronden tegen € 1 per m2. De financiële verwerking van de toevoeging aan de strategische gronden vindt plaats in 2020.

De bedrijventerreinen
Op 28 mei 2020 zijn de herziene exploitatieopzetten van de bedrijventerreinen met ingang van 1 januari 2020 vastgesteld. De financiële consequenties hiervan zijn verwerkt in deze jaarstukken 2019 en vindt u samenvattend terug in onderstaande tabel.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35