Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

De totstandkoming van het rekeningresultaat is als volgt:

Begroot saldo (na de laatste begrotingswijziging 2019)

797

Werkelijk saldo (= rekeningsaldo)

2.039

Verschil

1.242

Rekeningresultaat 2019 bestaat uit twee onderdelen:

- grondexploitatie

134

- overheidsactiviteiten

1.905

Samengevat is het resultaat (saldo's) op de volgende manier verdeeld over de programma's

PG

Omschrijving

begroot

werkelijk

verschil

1

Lokale economie

-2.002

-1.595

407

2

Ruimtelijk beheer

-7.841

-6.477

1.364

3

Ruimtelijke ontwikkeling

-911

-1.024

-113

4

Sociaal domein

-24.976

-24.446

530

5

Bestuur en veiligheid

-4.088

-5.547

-1.459

Algemene dekkingsmiddelen

48.881

50.132

1.251

Vennootschapsbelasting

-60

-61

-1

Overhead

-9.491

-9.352

139

Onvoorzien

-50

-

50

Saldo van baten en lasten

-539

1.630

2.169

-

-

Mutaties reserve

1.335

409

-927

Gerealiseerd resultaat

797

2.039

1.242

Van bovenstaande tabel wordt in de volgende verschillenanalyse tekens de laatste kolom geanalyseerd. Afwijkingen boven € 50.000 worden toegelicht.

Programma 1 Lokale economie

Resultaat x € 1.000

407

Specificatie saldo

voordeel

nadeel

Stranden

189

Grondexploitatie

127

Recreatie en toerisme

69

Personeelslasten

36

Overige

14

Subtotaal

421

14

Per saldo

407

Stranden:
- Onderhoud duinen door Waterschap
Er is een structureel bedrag van € 75.000 beschikbaar voor een bijdrage aan het Waterschap in het onderhoud van de duinpaden. In 2019 zijn de werkzaamheden niet meer opgeleverd, waardoor onze bijdrage zal doorschuiven naar 2020. Dit is onderdeel van de resultaatbestemming.
- Staangeld strandpaviljoens en strandhuisjes:
Aan de strandpaviljoens is ca € 60.000 meer gefactureerd dan in 2018. Dat zit met name in:

  • De verhoging van de tarieven per m² voor zowel het bebouwde gedeelte (ca € 3,-/m² meer) als het terrasgedeelte (ca € 4,-/m² meer)
  • In 2018 is aan 10 paviljoens een rekening verzonden voor gebruik strand gelegen op rijksgronden. In 2019 is geconstateerd dat 4 paviljoens waarvan was aangenomen dat die op Waterschapsgrond stonden, ook voor een deel op Rijksgrond bleken te staan. Bij een aantal had dit ook te maken met de nieuwbouw (oude paviljoen geheel op waterschapsgrond, nieuwe paviljoen ook deels op rijksgrond). Dit leidde tot ruim € 24.000 meer inkomsten voor de gemeente.

Naast de meeropbrengst van € 60.000 tov 2018, is de opbrengst ook € 31.000 hoger als gevolg van een te lage begroting. In de 1e bestuursrapportage+ 2020 is dit bij het onderdeel “realistisch begroten” onderkend en aangepast.
- Vervanging strandposten:
De vervanging van de strandposten zal worden uitgevoerd in 2020. De geraamde afschrijving van              € 23.000 is derhalve niet geboekt.

Grondexploitatie
Als onderdeel van de herziene exploitatie-opzetten die in de raad van 28 mei 2020 behandeld worden in de raad, zijn de financiële consequenties verwerkt in de jaarstukken 2019.
Hieruit volgt een tussentijdse winstneming van € 60.000 bij bedrijventerrein de Vlaschaard.
Daarnaast blijkt op basis van huidige prijzen de voorziening voor Stamperhoek € 46.000 te hoog en valt daarmee voor dit bedrag vrij.
De voorziening voor TechnoPark wordt bijgesteld met € 21.000.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de Paragraaf Grondbeleid.

Recreatie en toerisme
Voor de uitvoering van de Recreatievisie 2.0 was een budget beschikbaar van € 103.000, waarvan € 64.000 werd gedekt uit de reserve Recreatievisie 2.0. De werkelijke uitgaven zijn beperkt gebleven tot € 34.000, waardoor er een voordeel ontstaat van € 69.000. De onttrekking uit de reserve hoeft dan ook niet plaats te vinden.

Programma 2 Ruimtelijk beheer

Resultaat x € 1.000

1.364

Specificatie saldo

voordeel

nadeel

Parkeerbelasting

418

Verkeer en vervoer

249

Parkeren

181

Havengebied Breskens

106

Rioleringen

137

Milieu

81

Gemeentelijke eigendommen

233

Personeelslasten

127

Overige

106

Subtotaal

1.501

137

Per saldo

1.364

Parkeerbelasting:
De totale opbrengsten van parkeergelden, tezamen met de opgelegde parkeerboetes, is
€ 418.000 boven de raming. Zie hiervoor ook de paragraaf Lokale heffingen.

Verkeer en vervoer:
- Wegen:
De ontvangen leges en straatwerkvergoedingen zijn circa € 71.000 hoger dan begroot, omdat de netwerkbeheerders meer werkzaamheden hebben uitgevoerd dan voorgaande jaren. Voor het overige betreft het een voordeel op onderhoud van de wegen en bestratingsmateriaal. Uitgaande van een begroting van € 2.100.000 is dit een gering verschil. Daarnaast is er een voordeel van € 82.000 op afschrijvingslasten, met name als gevolg van de lagere investeringslast voor het project Aantrekkelijk Oostburg.
- Openbare verlichting:
Vanwege een geschil met een aannemer is er minder uitgevoerd dan gepland. De aannemer heeft het contract voortijdig beëindigd. Hierdoor is er een incidenteel voordeel ontstaan van
€ 96.000, waarvan € 24.000 door lagere afschrijving voor de vervangingsinvesteringen.

Parkeren:
De vervanging van de slagbomen en de parkeermeters was eind 2019 voorzien. In verband met de PFAS-problematiek is de vervanging vertraagd en pas in 2020 tot uitvoering gebracht. Hierdoor is de vervroegde afschrijving van de apparatuur ten bedrage van € 181.000 niet geëffectueerd. Daar tegenover staat dat er geen onttrekking uit de algemene reserve heeft plaatsgevonden.

Havengebied Breskens:
Per saldo leveren de toegerekende lasten en opbrengsten voor het Havengebied Breskens een voordeel van € 106.000 op.  Deze wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve.

Rioleringen
In de begroting 2019 was voorzien om een bedrag van € 1.063.000 uit de voorziening rioolheffing te halen. Op basis van de werkelijke uitgaven en inkomsten (rioolheffing) kan worden volstaan met een onttrekking van € 411.000, een verschil van € 652.000. Tegenover deze lagere onttrekking staan lagere uitgaven. Per saldo betekent dit in principe dat er geen voor- of nadeel resteert. Echter, doordat de btw betrokken wordt in de berekening van de mutatie van de voorziening, ontstaat er een nadeel van € 137.000. De belangrijkste verschillen in de uitgaven en inkomsten worden hieronder toegelicht.

Vrijvervalriolering
Kapitaallasten investeringen:
De planning van de rioolvervangingsprojecten werd beïnvloed door:

  • werkzaamheden van nutsbedrijven;
  • projectonderdelen Archeologie;
  • aangescherpte normen PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) waardoor de grond niet bij de grondbanken kon worden afgegeven, omdat deze niet voldeden aan de nieuwe norm;
  • het sluiten van een grond afzetlocatie enz.

Deze hebben in 2019 voor vertraging gezorgd.

In 2019 is in Aardenburg riolering vervangen in de Landstraat e.o. Het project IJzendijke Bolwerk e.o. werd uitgesteld en wordt voltooid in 2020. Riolering bedrijventerrein Sluis uitgesteld naar 2020

Rioolreiniging en inspectie: door samenwerking gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen is kostenvoordeel behaald. De omvang van het bestek was kleiner dan in het GRP was voorzien.

Drukriolering
Een aantal in het gemeentelijke rioleringsplan geplande vervangingsinvesteringen voor rioolgemalen en rioolpersleidingen bleken in de praktijk nog niet nodig te zijn. Hierdoor waren de kapitaallasten lager dan geraamd.

Oppervlaktewater
In 2019 werd een nieuw gemeentelijk rioleringsplan opgesteld (GRP) voor de periode 2020-2024.
Voordeel werd behaald door minder uitgaven aan gegevens interpreteren en berekeningen uitvoeren omdat we in 2018 met het opstellen van een Basisrioleringsplan (BRP) al de risicolocaties in beeld hadden gebracht van wateroverlast.

Rioolrechten (baten)
Er is € 55.000 minder rioolheffing binnengekomen dan geraamd.

Sloten
De verwachte uitvoeringskosten voor het wegwerken van achterstallig baggeronderhoud vallen voor onze gemeente aanzienlijk lager uit dan in eerste instantie verwacht. De gemaakte kosteninschatting is destijds grofmazig opgesteld. Een klein deel van dit project (reinigen enkele duikers en afvoer baggerspecie) wordt in 2020 afgerond. De kosten voor het regulier maaiwerk binnen onze gemeente hebben we gedeclareerd bij waterschap Scheldestromen. Deze verrekening is nog niet meegenomen in 2019 als minder uitgaven maar wel in het vigerende GRP 2020-2024.

Straatreiniging
Begin 2019 zijn we gestart met een andere manier van uitvoering van het veegwerk door externen. Dit werk wordt niet meer uitgevoerd via een onderhandse aanbesteding maar sedert begin 2019 op basis van een overeenkomst met de Zeeuwse Reiniging Dienst. De uitvoeringskosten zijn hierdoor omlaag gebracht en daarnaast is minder beroep gedaan op incidentele externe inhuur.

Milieu
- Duurzaamheid
Dankzij meevallende kosten voor Natuur- en milieueducatie is er op het voorschot aan Natuur&Zo een positieve verrekening ontvangen. Ook de ondersteuning van Stichting Energiek Zeeland ten behoeve van de verduurzaming van particuliere woningen is nog niet opgestart in 2019 en zal in 2020 worden opgestart. De vergroening van het gasverbruik van de gemeente was ook een meevaller, omdat in tegenstelling tot 2018 de vergroening in 2019 eenmalig anders is verlopen. Het totale voordeel van € 47.000 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve Duurzaamheid.
- Bodemsanering
De kosten voor Bodemsanering zijn afhankelijk van het aantal onderzoeken dat nodig is per jaar. Dat kan erg fluctueren. In 2019 waren de onderzoeken laag in aantal en is het budget niet in zijn geheel benut. De verwachting is dat er mogelijk meer druk op dit budget kan komen door de ontwikkelingen rondom PFAS. Het is dus nodig om een marge te behouden, zodat een eventuele stijging van het aantal onderzoeken in de toekomst door onverwachte omstandigheden goed opgevangen kan worden. Het voordeel van € 34.000 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve Bodemsanering.

Gemeentelijke eigendommen:
In 2019 is er voor € 220.000 meer gemeentelijke eigendommen verkocht dan begroot. Daarnaast zijn de kosten voor inhuur derden voor het project illegaal grondgebruik € 13.000 lager dan begroot. Opgeteld levert dit een voordelig saldo op van € 233.000.
De Stelpost verkoop gemeentelijke eigendommen van € 192.000 (zie programma 6) is daarmee volledig gerealiseerd en levert zelfs een voordelig saldo van € 41.000 uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen op.

Programma 3 Ruimtelijke ordening

Resultaat x € 1.000

-113

Specificatie saldo

voordeel

nadeel

Grondexploitatie

7

Leges omgevingsvergunningen

96

Personeelslasten

37

Overige

61

Subtotaal

44

157

Per saldo

113

Grondexploitatie
Als onderdeel van de herziene exploitatie-opzetten die in de raad van 28 mei 2020 behandeld worden in de raad, zijn de financiële consequenties verwerkt in de jaarstukken 2019.

In 2019 is de grond van de Haven Aardenburg verkocht aan een projectontwikkelaar. Bij het afsluiten van de grondexploitatie blijkt dat de voorziening voor € 7.000 te hoog was ingeschat en daarmee vrijvalt.

Leges omgevingsvergunningen
Met name als gevolg van de pfas-problematiek is er eind 2019 vertraging ontstaan bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Hierdoor is de opbrengst € 96.000 lager dan geraamd.

Programma 4 Sociaal domein

Resultaat x € 1.000

530

Specificatie saldo

voordeel

nadeel

Onderwijsachterstanden / peuterspeelzaalwerk

353

Spuk

115

Gymlokalen

190

MFC Breskens

203

Collectief vervoer

138

Overige dorps- en verenigingshuizen

133

Jeugdzorg

151

Participatie

373

Minimabeleid/bijzondere bijstand

93

Huishoudelijke voorzieningen/Begeleiding

202

PGB's

144

Personeelslasten

46

Overige

135

Subtotaal

1.403

873

Per saldo

530

Onderwijsachterstanden / peuterspeelzaalwerk:
De rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid is in 2019 fors verhoogd van € 45.000 naar € 290.000. Tevens is budget beschikbaar gesteld voor startgroepen (€ 73.000). Deze verhogingen zijn bovenop de reeds beschikbare budgetten gekomen van € 320.000. Er is in 2019 een aanvang gemaakt met de aanpassing van het beleid van onderwijsachterstanden/peuterspeelzaalwerk maar dit heeft nog niet geleid tot volledige besteding van het beschikbare budget. Er resteert een bedrag van € 353.000 als voordeel.

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)
Naar aanleiding van rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het  Kabinet in 2017 aangekondigd dat de Nederlandse btw-sportvrijstelling moest worden verruimd.
Deze verruiming van de btw-sportvrijstelling is door het Kabinet opgenomen in het Belastingplan 2019.
De wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft financiële gevolgen voor de exploitatie van sportaccommodaties door de gemeenten. Als gevolg van deze wijziging verdwijnt de mogelijkheid om de btw te verrekenen op investeringen en onderhoudskosten van de gemeentelijke sportaccommodaties.
Het ministerie van VWS heeft daarom voor gemeenten een ‘specifieke uitkering stimulering sport’ (SPUK) als compensatiemaatregel in het leven geroepen. In de periode 2019-2023 kunnen gemeenten dan deze specifieke uitkering aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen die voldoen aan de voorwaarden.
Gemeente Sluis heeft een SPUK-uitkering aangevraagd van € 141.000. Omdat het totaalbedrag van de landelijk ingediende aanvragen het uitkeringsplafond overschrijdt zijn de aanvragen naar rato van 81,7% verdeeld. We hebben € 115.000 als voorschot van het ministerie van VWS ontvangen. Het ministerie beslist uiterlijk 31 januari 2021 over de definitieve vaststelling van de uitkering.

Gymlokalen:
Aan het gymlokaal in Aardenburg en IJzendijke is geen achterstallig onderhoud uitgevoerd in verband met de plannen voor MFC's in die kernen. Daarmee heeft geen onttrekking uit de reserve Onderhoud gebouwen plaats gevonden en ontstaat een voordeel van € 190.000.

MFC Breskens:

Als gevolg van klachten over het gebouw en klimaat zijn er incidentele kosten gemaakt voor het plaatsen van uitvalschermen voor de kinderopvang en de vervanging van screens. Ook zijn er mobiele airco’s aangeschaft voor de warme dagen, die op afroep geplaatst kunnen worden. Dit heeft ook geleid tot extra kosten voor het beheer van de regelingen, software en beveiliging mede omdat er verschillende gebruikers met verschillende wensen in het gebouw zijn gehuisvest. Tezamen levert dit een nadeel van € 93.000 op het onderhoud op.
De jaarlijkse exploitatielasten bedragen € 83.000. Abusievelijk is dit bedrag niet structureel in de begroting opgenomen.
Tot slot zijn de schoonmaakkosten € 25.000 hoger uitgevallen dan begroot, doordat de vloeren gepolymeerd moesten worden en extra behandeld om de levensduur te kunnen verlengen. In deze kosten zitten ook de kosten voor het uitruimen en inruimen van de ruimtes in het gebouw.

Collectief vervoer
De kosten voor het collectief vervoer (wmo-vervoer en leerlingenvervoer) vallen in 2019 hoger uit dan begroot. Het betreft een nadeel van € 138.000. Dit is met name als gevolg van meergebruik van de voorziening.

Overige dorps- en verenigingshuizen
Tijdens verschillende onderhouds- en renovatiewerkzaamheden bij onze dorpshuizen zijn er helaas tegenvallers opgetreden. Er is onder meer asbest aangetroffen bij het dorpshuis in Waterlandkerkje dat verwijderd moest worden. Voorts zijn er meer werkzaamheden uitgevoerd in verband met brand- en stormschade. Omdat deze niet onder de dekking van de verzekeringspolis vielen, kwamen deze kosten voor onze eigen rekening. Tot slot zijn door de stijging van de bouwkosten veel werkzaamheden duurder uitgevallen dan vooraf begroot. Tezamen levert dit een nadeel van € 133.000 op.

Jeugdzorg
De uitgaven voor jeugdzorg sluiten met een relatief klein tekort van € 151.000. Deze afwijking zit voornamelijk in de gedeclareerde zorg via de inkooporganisatie. In onze gemeente zijn de uitgaven voor jeugdzorg, door de ingezette maatregelen om minder uit te besteden, het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven. Zo hebben we meer zelf ambulante ondersteuning ingezet, waardoor er minder indicaties naar zorgaanbieders zijn uitgegaan. Daarnaast hebben we als gevolg van wachtlijsten bij de Gecertificeerde Instellingen zelf casussen opgepakt. In de andere gemeenten in Zeeland zien we dat de kosten daar nog flink zijn gestegen.

Participatie
Het totaalbedrag voor de Participatiewet (Buig/BBZ/Dethon/Re-integratie) wijkt € 370.000 in positieve zin af ten opzichte van de begroting. De belangrijkste reden is dat we, ondanks het moeilijk bemiddelbare zittende bestand, toch nog extra uitstroom hebben gerealiseerd. Mede door de inkomsten vanuit de regiodeal is geïnvesteerd in een systeem om het zittende bestand beter in beeld te brengen waardoor het matchen op vacatures gemakkelijker is.

Minimabeleid / bijzondere bijstand
In 2019 zijn de kosten voor schuldhulpverlening gestegen. De belangrijkste oorzaak is dat onze (oude) contractpartner voor de schuldhulpverleningstrajecten fase 2 een deel van de ontstane achterstand in de afwikkeling van lopende schuldhulpverleningstrajecten heeft ingehaald. Daarnaast zien we in de gehele lijn een onderbesteding op de budgetten van onze beschikbare voorzieningen voor minima. Dit wordt mede veroorzaakt door de extra uitstroom uit de bijstand waardoor een deel van de doelgroep hiervoor niet meer in aanmerking komt. Per saldo levert dit een voordeel op van € 93.000.

Huishoudelijke voorzieningen / Begeleiding
Per 1 januari 2019 is er een nieuw product toegevoegd, namelijk Specialistische huishoudelijke begeleidingsvoorziening. Dit is een voorzienig die gericht is op de aanvrager met zwaardere psychische- en sociale problemen en waarvoor de reguliere huishoudelijke- en begeleidingsvoorziening niet adequaat is.  Dit heeft geleid tot een verschuiving van kosten van de categorie HH naar BG. De kosten vallen niet helemaal tegen elkaar weg omdat de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 heeft geleid tot beduidend meer aanvragen voor Huishoudelijke hulp en daardoor meer uitgaven. Hier tegenover staat wel een hogere ontvangen eigen bijdrage dan begroot. Tot slot is het geraamde bedrag voor een programmamanager zorg niet besteed. Per saldo levert dit een nadeel op van € 202.000.

PGB's
Er wordt verhoudingsgewijs steeds minder vaak een beroep gedaan op een PGB. Deze trend zien we al een aantal jaar. Hier tegenover staat een stijging van zorg in natura. Ten opzichte van de begroting is er een voordeel gerealiseerd van € 144.000.

Programma 5 Bestuur en veiligheid

Resultaat x € 1.000

-1.459

Specificatie saldo

voordeel

nadeel

Voorziening wethouderspensioenen

890

Voorziening wachtgelden wethouders

258

Leges burgerzaken

90

Personeelslasten

184

Overige

37

Subtotaal

0

1.459

Per saldo

1.459

Voorziening wethouderspensioenen en Voorziening wachtgelden wethouders
Net als bij andere pensioenen heeft de Appa-voorziening te maken met een lage rentestand (gehanteerde rekenrente bedraagt 0,29%). Hier worden alle gemeenten mee geconfronteerd. Jaarlijks wordt berekend hoe hoog de voorziening moet zijn om aan onze (toekomstige) pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Dit levert een nadeel van € 890.000 op voor de Voorziening wethouderspensioenen.
Hetzelfde geldt voor de voorziening voor wachtgelden wethouders (Appa-uitkeringen). Ook daarvoor moeten we op grond van het BBV een voorziening hebben. In 2019 zijn er 2 personen bijgekomen dat een Appa-uitkering ontvangt. Dit leidt tot een nadeel van € 258.000 op de Voorziening wachtgelden wethouders.

Leges burgerzaken
Het aantal verkochte reisdocumenten (paspoorten en id-kaarten) laat een daling zien. In de periode 2019 tot en met 2023 worden ca.40% minder aanvragen verwacht. Dit is het gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar in 2014. Vanaf 2024 herstelt het aantal aanvragen zich weer. Dit levert een nadeel op van € 90.000.

6 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en vpb

Resultaat x € 1.000

1.440

Specificatie saldo

voordeel

nadeel

Gemeentehuis

303

Overhead diversen

85

Winstuitkeringen

41

Belastingen

852

Algemene uitkering

536

Voorzieningen

229

Onvoorzien

50

Personeelslasten

240

Overige

42

Subtotaal

1.909

469

Per saldo

1.440

Gemeentehuis:
In 2019 is een onderzoek gedaan naar de verbetermaatregelen. Vervolgens is een bestek opgesteld en is het bestek aanbestedingklaar gemaakt. In 2020 zal de aanbesteding plaatsvinden. Dit betekent dat in 2019 de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd, zodat er ook geen onttrekking van € 303.000 uit de reserve Onderhoud gebouwen heeft plaatsgevonden.

Overhead diversen
Overhead bestaat uit diverse budgetten voor ondersteunende diensten, zoals ICT, P&O, juridische advisering, communicatie, financiën etc. Per saldo is er op overhead (excl. personele lasten) een voordeel behaald van € 85.000, verspreid over diverse onderdelen.

Personeelslasten
In deze verschillenanalyse zijn per programma de voor- en nadelen op personeel en organisatie benoemd. Deze mutaties hebben diverse achtergronden, zoals het verleggen van prioriteiten binnen of tussen programma’s en het benodigd zijn van meer- of minderwerk ten opzichte van de raming 2019. Zoals verwoord in de paragraaf Bedrijfsvoering is de vaste formatie bekostigd binnen het geraamde personeelsbudget. In 2019 laat de post inhuur derden een incidentele overschrijding zien van € 270.000. De oorzaak daarvan is de schaarste op de arbeidsmarkt. Hierdoor heeft noodgedwongen inhuur moeten plaatsvinden in met name de beleidsvelden VHP. Daarnaast is er, hangende de analyse van het sociaal domein, gekozen voor het meer werken met inhuurkrachten.

Winstuitkeringen
Van de BNG en de Zeeuwse visveiling zijn hogere dividenduitkeringen ontvangen dan aanvankelijk rekening mee gehouden. Het voordeel bedraagt € 41.000.

Belastingen
De opbrengsten van de belastingen laten de volgende afwijkingen zien:
- OZB € 147.000 voordeel
- Forensenbelasting € 229.000 voordeel
- Toeristenbelasting € 485.000 voordeel
- Precariobelasting € 60.000 voordeel
- Overige € 26.000 nadeel
- Heffing en invordering € 42.000
Per saldo dus een voordeel van € 852.000. In de paragraaf Lokale heffingen is nader ingegaan op deze verschillen.

Algemene uitkering
Ten opzichte van de begroting is de ontvangen algemene uitkering € 536.000 hoger uitgevallen. Belangrijkste oorzaak hiervan is de bijstelling uit de decembercirculaire 2019. Daarnaast zijn er nog afrekeningen ontvangen van de jaren 2017 en 2018.

Voorzieningen:
- afschrijving activa:
De stelpost van € 37.000 is gerealiseerd. Hiervoor wordt verwezen naar voordelen op afschrijvingen op andere programma's.
- verkoop gemeentelijke eigendommen:
Bij programma 2 is aangegeven hoe de stelpost van € 192.000 is gerealiseerd.

Onvoorzien
De post onvoorzien van € 50.000 is in 2019 niet benut. Deze komt ten goede van het rekeningresultaat.

Mutaties reserve

Resultaat x € 1.000

-927

Specificatie saldo

voordeel

nadeel

Onttrekkingen

105

Toevoegingen

1.033

Subtotaal

105

1.033

Per saldo

928

Er wordt onderscheid gemaakt tussen onttrekkingen en toevoegingen aan reserves.

Toevoegingen aan reserves:

PG

Omschrijving reserve

voordeel

nadeel

1

Reserve recreatievisie 2.0 - geen uitgaven

64

2

Egalisatiereserve kapitaallasten - correctie dekking Aantrekkelijk Oostburg

30

2

Reserve onderhoud gebouwen - onderhoud kerk Nieuwvliet

16

2

Algemene reserve - uitstel afwaardering parkeerinstallaties

181

4

Algemene reserve - overheveling naar egal.res tbv arch.museum Aardenburg uitgesteld

250

4

Egalisatiereserve kapitaallasten - voorziene dekking investering arch.museum Aardenburg

26

4

Reserve onderhoud gebouwen - geraamd achterstallig onderhoud niet uitgevoerd of minder kosten

223

6

Reserve onderhoud gebouwen - duurzaamheid gemeentehuis Oostburg uitgesteld

303

Totalen

30

1.063

Per saldo

1.033

Onttrekkingen aan reserves:

PG

Omschrijving reserve

voordeel

nadeel

2

Egalisatiereserve Havengebied Breskens - saldo 2019

2

2

Egalisatiereserve Bodemsanering - saldo 2019

34

2

Egalisatiereserve Duurzaamheid - saldo 2019

47

2

Egalisatiereserve Wegen - saldo 2019

33

2

Egalisatiereserve Groen - saldo 2019

38

3

Reserve demografische ontwikkelingen - deel van decentralisatie-uitkering ingezet voor stichting grensbureau

20

4

Egalisatiereserve kapitaallasten - overheveling vanuit algemene reserve tbv arch museum Aardenburg uitgesteld

250

6

Algemene reserve - overheveling budget organisatie-ontwikkelingen

15

Totalen

272

167

Per saldo

105

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35