Jaarstukken 2019

Home

Bijlagen

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo
resultaat

Code

Naam

Begroot

Werkelijk

Saldo

Begroot

Werkelijk

Saldo

Saldo

31-1

Economische ontwikkeling

637

572

32

-30

-30

0

32

32-1

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

816

436

256

-789

-493

-172

84

33-1

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

80

77

2

-28

-24

-4

-2

34-1

Economische promotie

44

47

-3

-36

-23

-13

-16

57-1

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.606

1.414

231

-272

-381

78

309

Subtotaal

Lokale economie

3.183

2.547

518

-1.155

-951

78

407

02-2

Burgerzaken

299

304

-5

-3

0

-3

-8

063-2

Parkeerbelasting

0

0

0

-2.060

-2.510

418

418

12-2

Openbare orde en veiligheid

275

202

73

0

0

0

73

21-2

Verkeer en vervoer

7.017

6.621

484

-68

-174

106

590

22-2

Parkeren

699

799

107

0

-11

11

117

24-2

Economische havens en waterwegen

0

1.051

9.096

0

-2.220

-8.990

106

25-2

Openbaar vervoer

105

107

16

0

0

0

16

55-2

Cultureel erfgoed

535

451

81

-3

-13

10

92

57-2

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.031

3.055

-32

-8

-22

14

-17

72-2

Riolering

3.763

3.288

233

-5.826

-4.883

-701

-468

73-2

Afval

3.156

3.141

15

-3.609

-3.627

18

33

74-2

Milieubeheer

1.050

984

98

-10

-3

-7

91

75-2

Begraafplaatsen en crematoria

419

312

106

-332

-264

-45

61

82-2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

466

542

-44

-255

-652

302

258

Subtotaal

Ruimtelijk beheer

20.815

20.857

10.229

-12.173

-14.380

302

1.364

81-3

Ruimtelijke ordening

840

968

-108

-81

-216

135

27

82-3

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

59

1.028

454

0

-928

-463

-10

83-3

Wonen en bouwen

1.848

2.084

-301

-1.203

-1.911

171

-130

Subtotaal

Ruimtelijke ontwikkeling

2.747

4.079

44

-1.284

-3.056

171

-113

34-4

Economische promotie

210

206

14

-12

-16

5

19

42-4

Onderwijshuisvesting

971

794

43

-87

-104

11

54

43-4

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.220

1.490

79

-59

-525

167

246

51-4

Sportbeleid en activering

159

145

14

0

-19

19

33

52-4

Sportaccommodaties

1.658

1.710

192

-229

-330

101

292

53-4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

701

748

-42

-27

-34

7

-35

54-4

Musea

587

544

25

-29

-21

-8

17

56-4

Media

448

445

2

0

0

0

2

57-4

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

21

16

5

-15

0

-1

3

61-4

Samenkracht en burgerparticipatie

2.649

2.988

-367

-525

-561

36

-331

62-4

Wijkteams

249

134

105

0

-29

29

134

63-4

Inkomensregelingen

6.551

5.619

932

-5.141

-4.729

-413

519

64-4

Begeleide participatie

7.702

8.303

-542

-8

-70

62

-480

66-4

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.193

1.056

13

-7

-9

2

14

671-4

Maatwerkdienstverlening 18+

605

457

148

0

0

0

148

672-4

Maatwerkdienstverlening 18-

4.353

4.745

-226

0

0

0

-226

681-4

Geescaleerde zorg 18+

60

56

-2

-190

-324

134

132

682-4

Geescaleerde zorg 18-

1.010

916

-21

0

0

0

-21

71-4

Volksgezondheid

820

847

8

0

-1

1

9

Subtotaal

Sociaal domein

31.167

31.218

379

-6.330

-6.772

1

530

01-5

Bestuur

1.021

2.630

-1.561

0

-303

303

-1.259

02-5

Burgerzaken

690

784

-88

-502

-428

-74

-162

11-5

Crisisbeheersing en brandweer

2.354

2.360

-10

-7

-5

-1

-11

12-5

Openbare orde en veiligheid

205

539

-16

-40

-28

-12

-28

Subtotaal

Bestuur en veiligheid

4.270

6.312

-1.675

-549

-765

-12

-1.459

010-6

Mutaties reserves

15

2.595

106

-2.665

-3.004

-1.032

-927

011-6

Resultaat van de rekening van baten en lasten

61

0

797

0

0

0

797

04-5

Overhead

9.664

9.486

81

-65

-134

58

139

05-6

Treasury

34

16

13

-12

-60

48

61

061-6

OZB woningen

0

0

0

-3.876

-4.155

194

194

062-6

OZB niet woningen

0

0

0

-2.347

-2.299

-47

-47

064-6

Belastingen overige

534

637

-39

-593

-583

30

-8

07-6

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

-35.919

-37.469

536

536

08-6

Overige baten en lasten

-36

0

-6

-192

0

-192

-198

08-6*

Onvoorzien

50

0

50

0

0

0

50

09-6

Vennootschapsbelasting

60

61

-1

0

0

0

-1

34-6

Economische promotie

0

0

0

-5.406

-6.220

714

714

Subtotaal

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

10.382

12.795

1.001

-51.073

-53.923

714

1.310

Totaal programma's

72.564

77.808

10.497

-72.564

-79.847

-8.458

2.039

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35