Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

Met dit overzicht wordt beoogd duidelijkheid te geven omtrent de aard van de baten en lasten. De indicatie van de incidentele baten en lasten geeft informatie die relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming. Onder incidenteel wordt verstaan baten en lasten die zich niet langer dan drie jaar voordoen. De incidentele baten en lasten staan los van bovenstaande verschillenanalyse.

PG

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

lasten

baten

A

Totaal baten en lasten

77.808

79.847

Incidentele baten en lasten:

2

Gewenningsbijdrage Havengebied Breskens - eenmalige bijdrage bij overdracht

1.042

2.272

3

Leges Havengebied Breskens - incidentele opbrengst leges voor dit project

435

3

Vervroegd afschrijven boekwaarde gebouw Visveiling agv overdracht

33

3

Project illegaal grondgebruik - betreft (incidentele) verkoop van vnl snippergroen

235

2/4

Achterstallig onderhoud gebouwen

244

5

Wachtgeldverplichtingen vm wethouders

258

6

Transformatie DIV - digitaliseringsslag archivering

73

alle

overhevelingen budgetten uit 2018

316

70

Totaal programma's

1.966

3.012

Mutaties reserves

4

Reserve gebouwen - achterstallig onderhoud VVV

38

2

Reserve gebouwen - achterstallig onderhoud kerktorens

34

2

Egalisatiereserve duurzaamheid - niet besteed budget 2019

47

2

Egalisatiereserve bodemsanering - niet besteed budget 2019

34

2

Egalisatiereserve wegen - niet besteed budget 2019

33

2

Egalisatiereserve groen - niet besteed budget 2019

38

3

Reserve demografische ontwikkelingen - decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling, restant naar reserve

28

3

Reserve onderhoud gebouw Visveiling - vervroegd afschrijven boekwaarde agv overdracht

33

3

Algemene reserve / reserve grondexploitatie - overheveling voorfinanciering Havengebied

350

350

4

Reserve gebouwen - achterstallig onderhoud gebouwen

32

4

Reserve gebouwen - onderhoud Ledeltheater

58

4

Reserve sociaal domein - tekorten sociaal domein

1.550

6

Reserve bedrijfsvoering - organisatieontwikkelingen

270

2

Egalisatiereserve - Havengebied Breskens

1.606

alle

Algemene reserve / reserve onderhoud gebouwen / egalisatiereserve wegen - Overhevelingen budgetten uit 2018

70

316

alle

Algemene reserve - Overhevelingen budgetten naar 2020

375

alle

Overige

15

Totaal reserves

2.596

2.681

B

Totaal incidentele baten en lasten

4.562

5.693

C

Totaal structurele baten en lasten (A-B)

73.246

74.154

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Toevoeging

Totaal structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves

Egalisatiereserve kapitaallasten

228

Algemene reserve - brede school Oostburg

40

Reserve infrastructuur - beheerplan wegen

49

Reserve infrastructuur - winkelcentrum Sluis

6

Totaal:

323

0

Presentatie van het structureel rekeningsaldo (bedragen x € 1.000)

Saldo baten en lasten

2.966

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-927

Rekeningsaldo na bestemming

2.039

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

1.131

Structureel rekeningsaldo

908

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35