Jaarstukken 2019

Home

Algemeen

Financieel resultaat

De gemeente Sluis sluit het jaar 2019 af met een voordelig rekeningresultaat van € 2.039.181. Het rekeningresultaat bestaat uit twee aspecten, te weten:

x € 1.000

Resultaat uit overheidsactiviteiten

1.905

voordeel

Resultaat uit grondexploitatie

134

voordeel

Rekeningresultaat 2019

2.039

voordeel

Totstandkoming rekeningresultaat

In de laatste programmawijziging 2019 werd het resultaat na bestemming geraamd op een voordelig saldo van € 796.769. Het werkelijke resultaat is €  1.242.412 voordeliger. Hieronder volgt een overzicht van de programma’s met daarbij de saldo’s en de afwijking van de begrote cijfers.

De afwijking van het begrotingssaldo na wijziging van € 1.242.412 is op hoofdlijnen te verklaren door de afwijkingen in de volgende tabel. Hierbij worden afwijkingen die per saldo geen effect hebben op het rekeningresultaat (omdat er bijvoorbeeld een mutatie van een reserve tegenover staat) buiten beschouwing gelaten.

Programma (bedragen x € 1.000)

Begroting
2019

Realisatie
2019

Realisatie 2019 t.o.v.
Begroting 2019

Code

Naam

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Lokale economie

3.064

1.062

2.002

2.547

951

1.595

518

111

407

2

Ruimtelijk beheer

31.086

23.244

7.841

20.857

14.380

6.477

10.229

8.865

1.364

3

Ruimtelijke ontwikkeling

4.124

3.213

911

4.079

3.056

1.024

44

157

-113

4

Sociaal domein

31.598

6.621

24.976

31.218

6.772

24.446

379

-151

530

5

Bestuur en veiligheid

4.637

549

4.088

6.312

765

5.547

-1.675

-216

-1.459

6

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

10.299

49.579

-39.280

10.200

50.920

-40.720

99

-1.341

1.440

Totaal van saldo baten en lasten

84.807

84.269

539

75.213

76.844

-1.630

9.594

7.425

2.169

Mutaties reserves

2.701

4.036

-1.335

2.595

3.004

-409

106

1.032

-927

Gerealiseerd resultaat

87.508

88.305

-797

77.808

79.847

-2.039

9.700

8.458

1.242

Progr.

Bedragen x € 1.000

Voordelig

Nadelig

1

Stranden

189

1 / 3

Grondexploitatie

134

2

Parkeerbelasting

418

2

Verkeer en vervoer

249

4

Onderwijsachterstanden/peuterspeelzaalwerk

353

4

Spuk

115

4

MFC Breskens

203

4

Collectief vervoer

138

4

Dorps- en verenigingshuizen

133

4

Jeugdzorg

151

4

Participatie

373

4

Huishoudelijke voorzieningen / begeleiding

202

4

PGB's

144

5

Voorziening wethouderspensioenen

890

5

Voorziening wachtgelden wethouders

258

6

Belastingopbrengsten

852

6

Algemene uitkering

536

alle

personeelslasten

270

alle

overige

124

Totalen

3.487

2.245

Saldo

1.242

Voor een uitgebreidere verschillenanalyse wordt verwezen naar de Verschillenanalyse als onderdeel van de Jaarrekening. Daarin wordt ook ingegaan op kleinere afwijkingen en afwijkingen tussen programma's onderling.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35