Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

De WNT is van toepassing op de gemeente Sluis. Het voor de gemeente Sluis toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Dit betreft leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. In Sluis gaat het uitsluitend om leidinggevende functionarissen met dienstbetrekking, waarbij de functie van de heer F.M.L. Lauret met name wordt beschouwd als topfunctionaris vanwege zijn vorige functie bij de gemeente Terneuzen.

Gegevens 2019

bedragen x €

SI de Kievit- Minnaert

PTG Claeijs

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

[01/01] - [31/12]

[01/01] - [31/12]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

102.982

96.113

Beloningen betaalbaar op termijn

18.034

16.722

subtotaal

121.015

112.835

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

121.015

112.835

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

bedragen x €

SI de Kievit- Minnaert

PTG Claeijs

FML Lauret

Functiegegevens

gemeentesecretaris

griffier

wnd. gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018

[01/01] - [31/12]

[01/01] - [31/12]

[17/01] - [01/11]

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

0,69

Dienstbetrekking

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

100.394

94.621

59.307

Beloningen betaalbaar op termijn

16.924

15.719

0

subtotaal

117.318

110.340

59.307

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

103.684

Totale bezoldiging

117.318

110.340

59.307

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35