Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door de gemeenteraad zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota rechtmatigheid die door de Commissie BBV is uitgebracht. Een belangrijke inhoudelijke aanvulling betreft de vaststelling, dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat de Raad nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat de Raad geen nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven, wordt betrokken. Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen.

In totaal is € 88,3 miljoen aan lasten begroot (na wijziging). De werkelijke lasten bedragen € 77,8 miljoen. Per saldo betekent dit € 10,5 miljoen minder lasten dan geraamd. Aan baten is een bedrag van € 88,3 miljoen begroot (na wijziging), tegenover € 79,8 miljoen werkelijke baten. In totaal gaat het om een lagere realisatie aan baten van € 8,5 miljoen.

In het kader van de begrotingsrechtsmatigheid worden overschrijdingen van de begrote lasten per programma en van de investeringen in het hierna volgende overzicht nader toegelicht. Daarnaast kan worden opgemerkt dat aan alle mutaties in de reserves raadsbesluiten ten grondslag liggen.

Lastenoverschrijding programma

Begrotingsafwijking

Onrechtmatig, telt niet mee

Onrechtmatig, telt wel mee

€ 1.675.000

Programma 5 Bestuur en veiligheid:
Het verschil op dit programma wordt met name veroorzaakt door de dotaties aan de voorziening wethouderspensioenen en de voorziening wachtgelden wethouders en hogere toegerekende personeelslasten€ 32.000

6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Het verschil wordt veroorzaakt door hogere perceptiekosten voor de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingenLastenoverschrijding investeringen

Begrotingsafwijking

Onrechtmatig, telt niet mee

Onrechtmatig, telt wel mee

€ 24.000

Parkeerterrein Breskens (Oesterputten)

€ 2.000

Uitbreiding parkeercapaciteit Groede

€ 14.000

Maaidijk Oostburg

€ 25.000

Voertuig ten behoeve van de gladheidsbestrijding

€ 2.000

Verv. meterkasten tbv markten en evenementen 2017

€ 3.000

Kleedacco voetbal Breskens, vervangen boiler

€ 1.000

Columbariummuren cq elementen 2018

€ 28.000

Vervanging bedrijfsvoertuigen GW 2018

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35