Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 4: Sociaal Domein

Participatie zowel op de arbeidsmarkt als in het sociaal maatschappelijk leven zijn belangrijk voor het welzijn en welbevinden van individuen. Evenals gezond bewegen en sporten. Hulp op maat en keuzevrijheid zijn daarbij de leidende uitgangspunten. De gemeente Sluis bezuinigt niet op de zorg aan diegenen die de zorg het hardste nodig hebben. En zet daartoe – indien nodig – in op ontschotting van beschikbare middelen. Een beroep op de gemeente is echter niet altijd vrijblijvend: Een aanvraag om een uitkering is bijvoorbeeld een aanvraag om werk!
Voor de leefbaarheid van de streek en het vestigingsklimaat van mensen en bedrijven zijn met name het behoud van kwalitatief goed onderwijs en goede thuisnabije zorg belangrijk. Dit zijn dan ook speerpunten in ons beleid. We werken daarbij nauw samen met de andere gemeenten, onze maatschappelijke partners en de zorgverzekeraar.

Uitvoeringsplan Sociaal Domein
In de kadernota 2019-2022 en de begroting 2019-2022 is gesignaleerd dat Sluis, zoals veel gemeenten in Nederland, te maken heeft met oplopende tekorten in het sociaal domein. Daarom is in de begroting voor 2019 t/m 2022 een taakstellende bezuiniging opgenomen die oploopt tot circa 1,7 miljoen euro in 2022. Om aan deze taakstellende bezuiniging te kunnen voldoen is begin 2019 het Aanvalsplan Sociaal Domein vastgesteld (met als onderlegger het Verbeterplan Jeugd).
Onder leiding van een externe projectleider is in de periode februari tot en met begin april de nodige informatie verzameld. Beleidsdocumenten zijn geanalyseerd en er is inzicht verkregen in de huidige situatie. Ook is gekeken naar de samenhang in de werkwijze en de processen, maar ook naar de toekomst voor Sluis waaronder de sterke relatie met de Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen.
Op 3 juni 2019 heeft het college besloten om de initiatiefase af te ronden en te kiezen voor het zogenaamde hybride model (deels taken zelf uitvoeren en deels laten uitvoeren door derden). Daarvoor zijn een businesscase en businessplan opgesteld en is een aanzet voor uitvoeringsmaatregelen gegeven.
Vervolgens is het Aanvalsplan Sociaal Domein vertaald in een Uitvoeringsplan fase 1 dat in september 2019 is vastgesteld. In oktober is gestart met de uitwerking van het uitvoeringsplan, waaronder het doen van diverse analyses en de activiteitenplanning voor uitvoering van doelstellingen uit businessplan en impactanalyse toetsen op haalbaarheid. Aan de hand van diverse bijeenkomsten met medewerkers is per taak onder andere het volgende inzichtelijk gemaakt.

  • Wettelijk/niet wettelijk
  • Zeeuws, regionaal of lokaal beleid
  • Toegang, indicatiestelling, uitvoering en controle
  • Omvang en kosten
  • Alternatieven en bandbreedte
  • Bijzonderheden en ontwikkelingen


Op basis van deze informatie worden begin 2020 beleidsrichtingen bepaald en ter consultatie aan verschillende stakeholders voorgelegd.
In augustus 2019 heeft ons college besloten om in te stemmen met de inventarisatie van taken waarop in Zeeland wordt samengewerkt op provinciaal of regionaal niveau dan wel taken die op lokaal niveau worden opgepakt. Daarbij is tevens ingestemd met het opstellen van een business case door een onafhankelijke derde om de inventarisatie op haalbaarheid te toetsen. Het doel van deze business case is enerzijds om te onderzoeken hoe we de grip van de (individuele) gemeenten op de Zeeuwse taken kunnen vergroten (zowel financieel als inhoudelijk). En anderzijds om de gevolgen van een eventuele verdere decentralisatie voor zowel de Zeeuwse uitvoeringsorganisaties als voor de lokale processen en de subregionale samenwerking in beeld te brengen middels een impactanalyse.
In december 2019 heeft de gemeente Sluis zich aangemeld voor een zogenaamde visitatie van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein van de VNG. De commissie ondersteunt gemeenten door een advies op maat uit te brengen om grip te hebben en houden op de financiën in het sociaal domein. Ook de gemeente Sluis is met het Programma Sociaal Domein doende om beleid en uitvoering van de gemeentelijk taken/dienstverlening in het sociaal domein binnen de financiële, inhoudelijke, beleidsmatige en juridische kaders te brengen. We verwachten dat het advies van de visitatiecommissie hieraan zal bijdragen.

Lasten

x 1.000 €
Begroot € 31.598
Gerealiseerd € 31.218
Afwijking € 379
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35