Jaarstukken 2019

Programma's

6: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Taakveld

Begroting
2019

Realisatie
2019

Realisatie 2019 t.o.v.
Begroting 2019

Code

Naam

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

04-5

Overhead

9.567

76

9.491

9.486

134

9.352

81

-58

139

05-6

Treasury

30

12

18

16

60

-43

13

-48

61

061-6

OZB woningen

0

3.961

-3.961

0

4.155

-4.155

0

-194

194

062-6

OZB niet woningen

0

2.347

-2.347

0

2.299

-2.299

0

47

-47

064-6

Belastingen overige

599

553

46

637

583

54

-39

-30

-8

07-6

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

36.933

-36.933

0

37.469

-37.469

0

-536

536

08-6

Overige baten en lasten

-6

192

-198

0

0

0

-6

192

-198

08-6*

Onvoorzien

50

0

50

0

0

0

50

0

50

09-6

Vennootschapsbelasting

60

0

60

61

0

61

-1

0

-1

34-6

Economische promotie

0

5.506

-5.506

0

6.220

-6.220

0

-714

714

Totaal programma

10.299

49.579

-39.280

10.200

50.920

-40.720

99

-1.341

1.440

Mutaties reserves

300

694

-394

315

390

-75

-15

304

-319

Resultaat na bestemming

10.599

50.273

-39.674

10.516

51.310

-40.794

84

-1.037

1.121

Toevoeging aan reserves = Lasten
Onttrekking aan reserves = Baten

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35