Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf kapitaalgoederen

Beleids- en beheersplannen

Voor het onderhoud zijn door de raad verschillende beleids- en beheerplannen vastgesteld. In onderstaande tabel zijn de beheerplannen weergegeven met vermelding van de programma's en de duur van het plan.

Kapitaalgoederen

Programma

Beleids-/ beheerplan

Duur plan

Wegen

Ruimtelijk beheer

Beheerplan wegen

2017-2026

Rioleringen

Ruimtelijk beheer

VGRP

2020-2024

Bermen en beschoeiingen

Ruimtelijk beheer

VGRP

2020-2024

Openbare verlichting

Ruimtelijk beheer

Beleids- en beheerplan openbare verlichting

2013-2022

Groen

Ruimtelijk beheer

Beheerplan groen

2017-2021

Civiele kunstwerken

Ruimtelijk beheer

Beheerplan groen

2017-2021

Speelterreinen

Ruimtelijk beheer

Beheerplan speelterreinen

2009-2018

Gebouwen

Diverse

Beheerplan Gebouwen

2013-2020

Wegen

Uit de inspecties van de afgelopen jaren bleek dat de achterstand in onderhoud langzaam opliep van 12% (2013) naar 16% (2017). In het nieuwe beheerplan wegen is er een strategie vastgesteld welke er toe moest leiden dat het areaal niet verder degradeert. Naast duurzame rehabilitatie (vervanging weg inclusief fundering) wordt er meer ingezet op kleinschalig onderhoud. Bovendien is er per 1 januari 2018 naast de wegbeheerder een bestaande vacature van een medewerker voor wegenbeheer ingevuld, daar waar in de voorgaande jaren gebruik gemaakt werd van inhuurkrachten.
Deze maatregelen hebben effect gesorteerd want uit de laatste inspectie blijkt dat de achterstand in onderhoud gereduceerd is tot 11%. Dit ondanks het gebrek aan capaciteit bij de aannemer. In 2020 wordt een nieuwe inspectie uitgevoerd, zodat de huidige onderhoudstoestand kan worden bepaald.

Kengetallen:

Asfaltverharding

651.788 m²

Elementenverharding

1.193.513 m².

Overig (beton-, half verharding)

69.057 m².

Rioleringen
In 2019 is een nieuw Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld voor de periode 2020-2024. In dit beleidsplan is onderbouwd wat we de komende jaren gaan uitvoeren met de benodigde middelen. In 2018 werd een Basis Riolering Plan (BRP) opgesteld. Daarin is met een aantal klimaat buien de rioleringscapaciteit en het watersysteem doorgerekend. Hieruit is een aantal locaties met knelpunten voortgekomen. Die komen overeen met klachten en praktijkwaarnemingen. Aan de hand van een prioriteitenlijst worden knelpunten wateroverlast en waterhinder opgelost. Direct na vaststelling GRP is begonnen met het uitwerken van een maatregelenplan voor de locaties :

  • Retranchement: Noordstraat;
  • Cadzand: Wijk de Brabander;
  • Breskens: Langeweg viaduct, omgeving Wulpenlaan.

In 2019 is riolering vervangen en/of aangelegd in de volgende straten:

  • Aardenburg: Landstraat, Ruiterskwartier, Burchtstraat en Reinaertstraat;
  • Schoondijke: gedeelte riool in de Ooststraat;
  • Retranchement: HWA (hemelwaterafvoer)-riool Eindstraat en Platteweg;
  • Sluis: Schuttershof en Magdalenahof;
  • Eede: HWA-riool Zwaanstraat.

Aan de Sint Jansdijk in Nieuwvliet is er een gemaal bijgekomen voor camping Bad-Meersee. Een drukrioolgemaal is er bijgekomen voor park Maison Cadzand aan de Tienhonderdsedijk.
In 2019 is een aantal onbekende en zeer slechte riolen gevonden die niet op tekening stonden. Met rioolreiniging en inspectie zijn en worden deze nader geïnventariseerd. Het betreft riolering in Breskens aan de achterzijde van Oude Rijksweg en de achterzijde van de Boulevard en in Schoondijke de Prinses Irenestraat. Het vergt nadere studie wat hier nog op aansluit om maatregelen te kunnen treffen.

Kengetallen:

Vrij verval rioolleiding

255,2 km

Riool persleiding

134,6 km

Installatie Behandeling Afvalwater (IBA)

65 st

Gemalen (druk riolering)

485 st

Gemalen (hoofdriolering)

70 st

Kolken

11.000 st

Pompen

629 st

Randvoorzieningen

2 st

Bermsloten en beschoeiingen

Kengetallen:

Oppervlaktewater

11 ha

Oever

43 km

Openbare Verlichting
Het Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2013-2022 is op 27 september 2012
vastgesteld. Doel is om aan de hand van diverse uitgangspunten, zoals verkeersveiligheid,
sociale veiligheid, leefbaarheid, energieverbruik en milieu het beleid en beheer ten aanzien
van de openbare verlichting in de gemeente Sluis vast te stellen. De toe te passen
verlichtingskwaliteit is gebaseerd op de Richtlijn Openbare Verlichting 2011.
In verband met energiebesparing en de verbeterde lichtopbrengsten van de LED armaturen zullen oude, energie onvriendelijke installatieonderdelen in de komende 10 jaar worden vervangen. De hogere kapitaallasten kunnen worden opgevangen binnen de totale exploitatiekosten, omdat door het vervangen van de verouderde verlichting de gemiddelde energie- en onderhoudskosten per lichtpunt dalen. In vrijwel alle gevallen wordt LED toegepast bij nieuwbouw en vervanging.
Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting wordt door 11 Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en havenbedrijf North Sea Port gezamenlijk aanbesteed. Een gezamenlijk beheerbureau behartigt onze belangen.
In 2019 is vanwege een geschil met een aannemer minder uitgevoerd dan gepland (€ 96.000). De aannemer heeft het contract voortijdig beëindigd.

Kengetallen:

Lichtmasten

6.231

Conventionele armaturen

4.120

Conventionele lampen

4.552

LED armaturen

2.268

Abri's gemeente Sluis

21

Abri's Clear Channel

9

Groenvoorzieningen
In 2017 is het gemeentelijk groenbeheerplan vastgesteld voor de periode 2017-2021. Het groenbeheerplan geeft inzicht in het totaal areaal groenelementen inclusief straatmeubilair en op welk niveau dit onderhouden moet worden. Het vormt de basis voor het opstellen van de jaarrond onderhoudsbestekken en de daarbij behorende kwaliteitscontrole. Het kwaliteitsniveau is volgens de landelijke richtlijnen van de CROW vastgesteld op niveau B.
Voor 2019 zijn de onderhoudsplannen omgezet naar opdrachten, waarvan de wekelijkse controle  op behalen afspraken en bijsturen van de werkschema’s/werkomschrijvingen door medewerkers van de gemeente is uitgevoerd. De beleidsmonitoring is uitbesteed aan een onafhankelijke partij die drie keer per jaar onze buitenruimte controleert (inclusief de kustlijn).
Voor mensen met een lichamelijke beperking, zijn we gestart met oude halfverhardings paden waar mogelijk om te vormen naar een beter begaanbare verharding. Uitgangspunt voor het te gebruiken materiaal is het wandelpad huize Emmaus/bushalte IJzendijke. Naast de gebruikelijke integrale rioolprojecten en wegenonderhoud hebben we een start gemaakt met het opstellen van een renovatieplan voor het zuidelijke deel van de wallen te sluis en de markt te Retranchement. Vanwege de flora en fauna zullen de wallen in fases moeten worden uitgevoerd. Voor dit onderdeel zitten we nu in de vergunningsfase.

Kengetallen:

Bomen (incl sportvelden/scholen)

14.626 st

Straatmeubilair

2066 st

Hagen

32.369 m1

Blokhagen

24.030 m2

Bosplantsoen

357.576 m2

Bos

85.684 m2

Grassen

1.740.365 m2

Sierheesters

108.911 m2

Rozen

3.833 m2

Halfverhardingen

88.082 m2

Zwarte grond (incl begraafplaatsen)

52.804 m2

In gebruik genomen grond

38.910 m2

Waterpartijen/vijvers

14 st

Civiele kunstwerken
Jaarlijks wordt onderhoud aan bruggen, trappen en steigers/vlonderdekken uitgevoerd om de veiligheid te waarborgen.
Eind 2018/begin 2019 is het "Maritiem Dek" aan de Kaai in Breskens gerestaureerd, omdat de toegepaste kunststof materialen aan het eind van hun levensduur zaten. De onderconstructie en de dekplanken zijn vernieuwd met duurzame houtsoorten. De uitstraling van het Maritiem Dek is hiermee behouden gebleven.

Kengetallen:

Bruggen en steigers

29 st

Trappen

30 st

Tunnel(coupure)

1 st

Speelterreinen

Kengetallen:

Speelterreinen

61 st

Speeltoestellen

361 st

Gebouwen
Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van het beheerplan gebouwen. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuw gebouwenbeheerplan. Er is een werkgroep gestart met het inventariseren van onderhoudskosten, duurzaamheidsinvesteringen, kosten voor het toegankelijk maken voor mindervaliden,  bezettingsgraad, opbrengsten, exploitatiekosten en boekwaarden. Deze inventarisatie moet in 2020 resulteren in een herziening van de gemeentelijke gebouwen en een nieuw beheerplan voor de jaren 2021-2025.

Kengetallen:

Gebouwen

136

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35