Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Een verplicht onderdeel van de begroting als gevolg van de nieuwe begrotingsvoorschriften is het overzicht Overhead. Hierbij wordt de volgende definitie van overhead gehanteerd (conform Vensters voor Bedrijfsvoering *):
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Tot de overhead horen alle functies die dit doel dienen. De overheadfuncties staan derhalve niet rechtstreeks ten dienste van de (externe) klant.

Het overzicht Overhead voor 2019 ziet er als volgt uit:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Bedrijfsvoering

100

-

-100

Representatie

45

-

-45

Archiefbewaarplaatsen

93

3

-90

Overhead

1.328

-

-1.328

ICT

1.380

2

-1.378

DIV/archief

431

-

-431

Facilitaire Zaken

264

-

-264

Financien

923

0

-923

Huisvesting Oostburg

1.052

19

-1.032

P en O

1.204

16

-1.188

Communicatie/promotie

363

1

-362

Burgerparticipatie

337

-

-337

Dienstverlening

387

-

-387

Organisatieontwikkelingen

155

-

-155

Regelgeving

93

-

-93

Juridische advisering

259

38

-221

Bezwaarschriften

117

-

-117

Klachtencommissie

4

-

-4

Griffier en ambtelijke ondersteuning Raad

146

-

-146

8.681

79

-8.602

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35