Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 3: Ruimtelijke ontwikkeling

>>> 3.1 Woningmarkt: een betere aansluiting van vraag en aanbod met aandacht voor nieuwe woonvormen en combinaties wonen-zorg

Wat willen we bereiken?

 • Een kwalitatief goede woningvoorraad die aansluit bij de behoefte
 • Voldoende woningen voor starters op de woningmarkt
 • Aandacht voor innovatieve woonvormen en combinaties wonen met zorg
 • Geen langdurige leegstand van woonpanden

Wat hebben we gedaan?

Acties opzetten die bijdragen aan voldoende en passende woningen voor iedere doelgroep

 • We hebben een rapportage Woning Behoefte Onderzoek (WBO 2019) laten opstellen door RIGO evenals een rapportage Woningkwaliteit- en woningmarktonderzoek Zeeland 2019 (KWOZ). Beide rapportages bieden een doorvertaling van de provinciale bevolkings- en huishoudensprognose naar de huidige en toekomstige woningbehoefte. Ook is de staat van de bestaande woningvoorraad hiermee in beeld gebracht. Daarmee is een waardevol inzicht verkregen in de verwachte effecten van initiatieven op de woningvoorraad op korte en lange termijn. De rapportages worden gebruikt als bouwstenen voor de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden en daaraan te relateren uitvoeringsprogramma’s.

Monitoren goedkope koopwoningvoorraad (vraag versus aanbod)

 • In 2017 heeft Companen een onderzoek ingesteld naar de behoefte aan starterswoningen. De rapportage concludeert o.a. dat het jaarlijks om kleine aantallen woningen gaat. In 2019 is het feitelijk gebruik van de woningvoorraad in beeld gebracht. Daaruit volgt dat het aanbod voor starters wordt beperkt door de markt voor tweede woningen.

Onderzoek naar innovatieve woonvormen

 • De belangstelling voor de huisvesting in een zogenoemd Tiny Houses is gering. Tot concrete initiatieven is het nog niet gekomen. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen studeert op de toepassing van innovatieve huisvesting teneinde hun aanbod meer flexibel te doen zijn.
 • Samen met de Stuurgroep Toekomstige Zorg West Zeeuws-Vlaanderen wordt een visie op Wonen en Zorg voorbereid. Er zijn in principe voldoende zorggeschikte woningen in de gemeente, maar de doelgroep woont niet in die woningen. Vanwege de ontwikkelingen in de zorg is deze sector bezig hoe toekomstgericht en kostenverantwoord de zorgvraag te kunnen invullen.

Maatregelen nemen om leegstand tegen te gaan waaronder voortzetting van het KLUS-project

 • Het project KLUS is gecontinueerd binnen de mogelijkheden van de beschikbare menskracht. Daarnaast is vastgesteld dat er een discrepantie is tussen de administratieve leegstand en de feitelijke –langdurige- leegstand. Dit heeft mede te maken met het ander gebruik van woningen dan voor wonen. Ook dit aspect zal bij de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden aan de orde komen.

>>> 3.2 Ontwikkeling kernen: alle kernen zijn belangrijk, specifieke aandacht voor Aardenburg, IJzendijke en Nieuwvliet. Lopende projecten worden voortgezet

Wat willen we bereiken?

 • Aantrekkelijke woonkernen
 • Ontwikkelingen in kernen worden op elkaar afgestemd

Wat hebben we gedaan?

Komen tot een integraal plan voor de kernen Aardenburg, IJzendijke en Nieuwvliet(-Bad)

 • Aardenburg:
  Eind 2019 is de grond ten behoeve van de bouw van zeventien woningen aan de Haven in Aardenburg in eigendom overgedragen aan Aannemersbedrijf Van der Poel uit Terneuzen. Na de voorspoedig verlopen verkoop van de negen eengezinswoningen en acht levensloopbestendige woningen is de aannemer in 2020 met de bouw van start gaan. Daarmee komt er toch een fraaie invulling van dit herstructureringsproject, waarvan de realisering lang op zich heeft laten wachten.

Nadat een voorkeursscenario was gekozen voor het multifunctioneel centrum in Aardenburg heeft een startbijeenkomst van alle participanten, alsmede de Stadsraad Aardenburg plaatsgevonden. Dit proces is gaande en loopt door in 2020.   

 • IJzendijke:
  Het is al langere tijd de wens van de dorpsraad van IJzendijke om te komen tot vervangende nieuwbouw voor de basisscholen, kinderopvang, gymzaal, vm. jeugdgebouw en de seniorensoos op één centrale locatie. In 2019 is de meerjarenbegroting vastgesteld waarin vanaf 2023 structureel budget wordt gereserveerd voor deze nieuwbouw.
 • Nieuwvliet:
  Het Masterplan Nieuwvliet heeft in het najaar 2019 ter inzage gelegen en zal inclusief beantwoording van de  zienswijzen ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd in 2020. Via de kadernota 2020 en de begroting 2020 heeft u ingestemd met de middelen voor de inzet van een projectleider die de uitvoering van het masterplan in samenspraak met partijen verder kan oppakken.
  Ook wordt de 1e tranche van de Regiodeal benut om een aanvraag in te dienen voor de reservering van gelden voor de uitvoering van projecten die opgenomen zijn in de Kustvisie. Masterplan Nieuwvliet is daar één van en zou om die reden in aanmerking kunnen komen voor subsidie vanuit de Regiodeal.
 • Inzet op uitvoering Havengebied Breskens conform uitgangspunten bestemmingsplan
 • In mei 2019 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden in verband met de ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan Havengebied Breskens. De Raad van State heeft op 7 augustus 2019 geoordeeld dat de beroepen ongegrond zijn. Vanaf dat moment is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
 • In september 2019 heeft uw raad het krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop en de exploitatie van het havengebied.
 • Op 7 oktober 2019 heeft de overdracht plaatsgevonden van het havengebied, van het Rijk naar de Gemeente en vervolgens deels weer door naar de ontwikkelaars en de Jachthaven Breskens.
  In de raadsvergadering van 28 november 2019 heeft uw raad de Havenverordening Breskens 2020 vastgesteld, die op 1 januari 2020 van kracht is geworden.
 • Intussen is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend en verleend voor de bouw van de appartementen op de Westhavendam in Breskens (Pharos Residence) en is de bouw gestart. Voor de realisatie van het viscentrum en visserij-experience is in 2019 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend en deze is inmiddels ook verleend.

Streven naar een optimale exploitatie van het project Waterdunen

 • Afgelopen jaar heeft de provincie de verdere uitwerking van Waterdunen vormgegeven en een groot deel van het openbare gebied is aangelegd.
 • We hebben een overeenkomst gesloten met de provincie aangaande de kosten voor niet gesprongen explosieven en de declaratie daarvan bij het Rijk zodat deze kosten grotendeels teruggevorderd kunnen worden.
 • Daarnaast hebben we een overeenkomst gesloten met zowel de provincie als stichting het Zeeuwse Landschap over een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de openbare recreatieve voorzieningen. Het moment dat wij deze bijdrage gaan leveren is gekoppeld aan de ingebruikname van de verblijfseenheden die in Waterdunen gerealiseerd zullen worden.

Verduidelijking van de ontwikkelingsmogelijkheden aan de flanken van Cadzand-Bad en gefaseerde ontwikkeling van Boulevard de Wielingen

 • Er is in 2019 een ontwikkelkader en beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de ontwikkelingen aan de Kanaalweg 1a tot en met 5. Dit plan is in april 2019 behandeld in de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur en is vrijgegeven voor inspraak. Vervolgens heeft het document zes weken ter inzage gelegen tot en met dinsdag 18 juni 2019. De ingediende zienswijzen zijn in behandeling genomen.

Verder uitvoeren Masterplan Aantrekkelijk Oostburg en onderzoeken op welke wijze dit een vervolg kan krijgen

 • De Vereniging Business Collectief Eenhoornstad, Stichting Ondernemersfonds Eenhoornstad en de Vereniging van Vastgoedeigenaren Eenhoornstad hebben gezamenlijk hun evaluatie van het Masterplan Aantrekkelijk Oostburg gepresenteerd in de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur van 17 september 2019. Ook hebben zij in 2019 een Masterplan Oostburg 2.0 ontwikkeld dat in de eerste helft 2020 aan de gemeente wordt gepresenteerd.
 • De 3 fasen herinrichting van het centrum Oostburg zijn gereed. In 2019 is een start gemaakt met de voorbereiding van een vierde fase. De besluitvorming daarvoor is voorzien in het tweede kwartaal 2020.
 • De aankoop van de particuliere woningen voor het Burghtkwartier is begin 2019 afgerond. De woningen zijn gesloopt en de inspraakprocedure voor het bestemmingsplan is gestart.

Beleidskader voor woonwagenstandplaatsen en woonwagens
Diverse instanties, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman, hebben de afgelopen jaren de aandacht gevestigd op de mensenrechten van woonwagenbewoners. Zij worden gezien als een minderheidsgroep met een eigen culturele identiteit die bescherming van de overheid verdient. Enkele ex-woonwagenbewoners gaven te kennen weer op een woonwagencentrum te willen gaan wonen. Dit maakte het noodzakelijk beleid te ontwikkelen. Samen met de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten is een nieuw beleidskader gezamenlijk voorbereid. Met (ex-)woonwagenbewoners vond regelmatig overleg plaats. Tijdens deze gesprekken werd van gedachten gewisseld over het op stapel staande beleid en informatie verstrekt over de voortgang. De inloopbijeenkomst in het kader van de inspraakprocedure over het ontwerp van het Beleidskader voor woonwagenstandplaatsen en woonwagens werd nagenoeg uitsluitend bezocht door (ex-)woonwagenbewoners.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35