Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 3: Ruimtelijke ontwikkeling

Taakveld

Begroting
2019

Realisatie
2019

Realisatie 2019 t.o.v.
Begroting 2019

Code

Naam

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

81-3

Ruimtelijke ordening

860

81

779

968

216

752

-108

-135

27

82-3

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

1.481

1.392

90

1.028

928

99

454

463

-10

83-3

Wonen en bouwen

1.782

1.740

42

2.084

1.911

172

-301

-171

-130

Totaal programma 3

4.124

3.213

911

4.079

3.056

1.024

44

157

-113

Mutaties reserves

398

428

-15

378

428

-50

20

0

20

Resultaat na bestemming

4.522

3.640

881

4.457

3.484

974

64

157

-93

Toevoeging aan reserves = Lasten
Onttrekking aan reserves = Baten

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35