Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit

Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit:

Bedragen x € 1.000

Incidenteel

Eigen vermogen per 31 december 2019:

- algemene reserve

9.525

- reserve grondexploitatie

759

- reserve sociaal domein

2.300

- reserve explosievenruiming

483

- egalisatiereserve bodemsanering

201

Onvoorzien

0

Onbenutte inkomstenbronnen

2.793

Totaal

16.061

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35