Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Balans

Balans per ultimo 2019

ACTIVA

2019

2018

PASSIVA

2019

2018

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

197.187

214.198

Eigen vermogen

26.222.934

24.592.445

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

197.187

214.198

Algemene reserve

9.525.179

8.300.739

Bestemmingsreserves

14.658.574

14.445.068

Materiele vaste activa

98.415.467

96.146.209

Gerealiseerd resultaat

2.039.181

1.846.638

Investeringen met een economisch nut

42.041.535

40.563.820

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

43.582.205

42.681.852

Voorzieningen

15.213.690

14.314.074

Investeringen met een maatschappelijk nut

12.791.728

12.900.536

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

4.475.622

3.161.933

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

10.738.068

11.152.140

Financiële vaste activa

3.141.893

2.653.644

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.294.996

1.294.996

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

61.441.804

66.596.883

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

1.846.897

1.358.647

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

61.441.804

66.596.883

Totaal

101.754.547

99.014.050

Totaal

102.878.428

105.503.402

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

3.100.662

3.651.518

Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar

14.427.962

9.988.409

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

2.529.697

3.080.554

Kasgeldleningen

5.500.000

3.000.000

Gereed product en handelsgoederen

570.965

570.965

Overige schulden

8.927.962

6.988.409

Uitzettingen rentetypische looptijd korter dan één jaar

12.561.356

12.315.832

Vorderingen op openbare lichamen

9.489.450

9.424.989

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

764.895

1.250.000

Overlopende passiva

827.295

186.888

Overige vorderingen

2.307.010

1.640.843

Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk

119.298

60.063

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

707.997

126.826

Liquide middelen

267.747

339.841

Kas-, banksaldi

267.747

339.841

Overlopende activa

449.374

357.457

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die tlv volgende jaren komen

449.374

357.457

Totaal

16.379.138

16.664.649

Totaal

15.255.257

10.175.297

Totaal-generaal

118.133.685

115.678.699

Totaal-generaal

118.133.685

115.678.699

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35