Jaarstukken 2019

Jaarrekening

Balans

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. De in de programmarekening opgenomen begrotingscijfers over 2019 zijn gebaseerd op de programmabegroting 2019 en 14 programmawijzigingen.

Waarderingsgrondslagen

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.  

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Duurzame waardevermindering van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat in het boekjaar in aanmerking genomen.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief zijn onder de volgende voorwaarden geactiveerd:

 • Het voornemen bestaat het actief te gebruiken of te verkopen.
 • De technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien staat vast.
 • Het actief in de toekomst economisch of maatschappelijk nut genereert.
 • De uitgaven die aan het actief toe te rekenen zijn, zijn betrouwbaar zijn vast te stellen.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden volledig afgeschreven in maximaal vijf jaar.
De onder de kosten van onderzoek en ontwikkeling geactiveerde voorbereidingskosten voor grondexploitaties voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de kosten passen binnen de kostensoortenlijst (artikel 6.2.4) van het Bro; en
 • de kosten blijven maximaal vijf jaar geactiveerd staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal vijf jaar hebben de kosten geleid tot een actieve grondexploitatie, danwel worden deze afgeboekt ten laste van het jaarresultaat; en
 • plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, hebben bestuurlijke instemming, blijkend uit een raads- of — indien gedelegeerd — collegebesluit.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is voldaan:

 • Er is sprake van een investering door een derde.
 • De investering draagt bij aan de publieke taak.
 • De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
 • De bijdrage kan door de gemeente worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa (bij derden) waarvoor de bijdrage aan derden is verstrekt.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten, verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

Er wordt onderscheid gemaakt in investeringen met een economisch nut,  investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. Economisch nut geeft aan dat investeringen verhandelbaar zijn en/of dat ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

Niet in exploitatie genomen gronden betreffen gronden waarvoor nog geen exploitatieopzet is vastgesteld en waarvoor ook geen stellig voornemen is om dit binnen een termijn van 10 jaar te doen. Tot en met 2015 verantwoordden we deze gronden onder de voorraden. Door gewijzigde regelgeving rubriceren we deze vanaf 2016 onder de materiële vaste activa. De gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, of indien de waarde lager is tegen taxatiewaarde.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Voorraden
De voorraad bouwgrond is opgenomen tegen verkrijging- c.q. vervaardigingsprijs inclusief een renteopslag onder aftrek van subsidies en opbrengst van grondverkopen. Wanneer blijkt dat de boekwaarde niet kan worden gecompenseerd uit de te verwachten opbrengsten is een voorziening getroffen gebaseerd op nominale waarde en op de boekwaarde in mindering gebracht. De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten (limitatief opgesomd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening), welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs worden daarnaast een redelijk deel van de indirecte kosten opgenomen en is de werkelijk over vreemd vermogen betaalde rente over het boekjaar toegerekend. De rente is toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende boekjaar.

Met ingang van 1 januari 2016 is bij de bepaling rekening gehouden met de wijziging van de BBV-voorschriften waarbij de looptijd van een grondexploitatie is gemaximeerd op 10 jaar.

De tussentijdse winstneming is gebaseerd op de percentage-of-completion-methode. Voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten en kosten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de verkrijging- c.q. vervaardigingsprijs in mindering gebracht. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

 1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én
 2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én
 3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening getroffen en op de vorderingen in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald.  

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden opgenomen tegen nominale waarde. Voor oninbaarheid is een voorziening getroffen en in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is onderverdeeld in:

 • Algemene reserve
 • Bestemmingsreserves
 • Gerealiseerde resultaat

Alle mutaties in het eigen vermogen lopen via de exploitatie middels het onderdeel mutaties reserves. De algemene reserve kan door de gemeenteraad vrij worden aangewend voor zover hier nog geen bestemming is aan gegeven.

Naam reserve

Omschrijving

Algemene reserve

Reserve voor onvoorziene uitgaven, het afdekken van risico's o.a. uit grondexploitatie, schommelingen algemene uitkering Gemeentefonds, borgstellingen, verstrekte geldleningen, openeinde regelingen.

Grondexploitatie

Buffer voor het opvangen van risico's in het kader van de actieve grondexploitatie (d.w.z. complexen die de gemeente zelf exploiteert).

Infrastructuur

In stand houden van de gemeentelijke infrastructuur.

Explosievenruiming

Dekking van de kosten die voortvloeien uit het opsporen en het ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven

Egalisatiereserve kapitaallasten investeringen

Dekking van (een deel van) de kapitaallasten van investeringen met een economisch nut waarvoor beslag op reservemiddelen is gelegd. Jaarlijks wordt aan deze egalisatiereserve een bedrag onttrokken gelijk aan de kapitaallasten.

Restauratie monumenten

Middelen voor de restauratie van monumenten.

Egalisatiereserve Bodemsanering

Egaliseren kosten bodemonderzoeken c.q. -saneringen.

Egalisatiereserve duurzaamheid

Egaliseren kosten duurzaamheid.

Egalisatiereserve bestemmingsplannen

Egaliseren kosten (inhaalslag) bestemmingsplannen.

Recreatievisie 2.0

Uitvoering van het activiteitenplan recreatie & toerisme 2.0

Bedrijfsvoering

Uitgaven ter verbetering van de bedrijfsvoering.

Sociaal Domein

Egalisatiereserve ten behoeve van de uitgaven in het kader van het sociaal domein.

Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid

Bestrijden onderwijsachterstanden.

Onderhoud gebouwen Visveiling

Deze reserve kan worden ingezet als dekkingsmiddel voor de kapitaallasten en overige exploitatielasten van de nieuw te realiseren visserijexperience, met name in de eerste jaren.

Rekenkamercommissie

Uitvoeren onderzoeken door de rekenkamercommissie.

Onderhoud gebouwen

Groot onderhoud gebouwen.

Demografische ontwikkelingen

Inzetten voor uitvoering van het transformatieplan Aantrekkelijk wonen Oostburg.

Egalisatiereserve groen

Egalisatie kosten obv beheerplan groen.

Egalisatiereserve wegen

Egalisatie kosten obv beheerplan wegen.

Egalisatiereserve havengebied Breskens

Egalisatie kosten obv havengebied Breskens.

Gerealiseerde resultaat
In afwachting van de bestemming die de gemeenteraad geeft aan het rekeningsaldo van het lopend boekjaar, wordt dit apart op de balans verantwoord.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (o.a. verlofuren) is geen voorziening gevormd.

Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:

 • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
 • Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
 • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
 • Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.
 • Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Naam voorziening

Omschrijving

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:

Wethouderspensioenen

Wethouderspensioenen (gehanteerde rekenrente: 0,290%).

Wachtgelden wethouders

Wachtgelden voormalige wethouders.

Zeeuwse Muziekschool

Uittreedsom

Van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed:

Afvalstoffenheffing

Opvangen van schommelingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing.

Rioolheffing

Opvangen van schommelingen in de tarieven van de rioolheffing.

Stimuleren recreatieve sector

Het stimuleren van ontwikkelingen in de recreatieve sector. Stortingen en bestedingen gebaseerd op visiedocument Krachtig verbonden.

Rood voor groen

Inrichting recreatienatuur met recreatieve elementen. Stortingen en bestedingen gebaseerd op visiedocument Krachtig verbonden.

Aantrekkelijk Oostburg

Besteding provinciale middelen ihkv uitvoering masterplan Aantrekkelijk Oostburg.

Woningbouwontwikkeling

Ontwikkelingen conform visiedocument Krachtig verbonden

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Dit zijn schulden met een looptijd korter dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva
Deze schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
De eigen bijdragen voor de WMO worden door het CAK bepaald. Daarmee heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente Sluis geen zekerheid over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau door het ontbreken van inkomensgegevens op van het CAK ontvangen overzichten.

Grondslagen voor resultaatbepaling:
De lasten en baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben en zijn ingedeeld naar programma’s zoals deze door de raad zijn vastgesteld.

De afschrijving wordt berekend over de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van de subsidies en bijdragen van derden en vindt plaats vanaf het jaar dat het actief in gebruik is genomen.

Voorzieningen worden via de rekening van baten en lasten gevoed. Stortingen in en onttrekkingen uit de reserves worden onder “algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien” gepresenteerd.

Verliezen worden genomen op het moment dat ze bekend zijn en de winsten op het moment dat ze worden gerealiseerd.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Verlofaanspraken worden toegerekend aan de periode van uitbetaling.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35