Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 1: Lokale economie

>>> 1.1 Economie: versterken van de werkgelegenheid en een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven

Wat willen we bereiken?

 • Voldoende aanbod en invulling van de bedrijventerreinen
 • Aanpak leegstaande bedrijfspanden
 • Toegankelijk en stabiel (digitaal) netwerk
 • Toegankelijk en goed functionerend Ondernemersloket

Wat hebben we gedaan?

Voldoende aanbod en invulling van bedrijventerreinen
Aanbod
Binnen de gemeente is nog steeds sprake van voldoende aanbod van bedrijventerreinen. In opdracht van de provincie Zeeland heeft STEC groep een nieuwe bedrijventerreinenprognose opgesteld. Dit rapport kan de basis vormen voor de actualisatie van het regionaal (Zeeuws-Vlaams) bedrijventerreinenprogramma. Afronding van deze actualisatie is voorzien voor het 3e kwartaal 2020.
Voor het bedrijventerrein De Vlaschaard is een uitbreiding beoogd van circa 2,5 ha. Deze uitbreiding dient te worden opgenomen in voornoemd regionaal bedrijventerreinenprogramma.

In oktober 2019 heeft uw gemeenteraad besloten om de mogelijkheid te bieden tot erfpacht van gronden op de bedrijventerreinen Stampershoek 5e fase, Deltahoek Uitbreiding en Technopark 2e fase. Voor de herziening van de exploitatie-opzetten verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

Invulling
In 2019 is 4.860 m² verkocht, verdeeld over twee percelen, beide gelegen op bedrijventerrein De Vlaschaard. Het betreft één perceel van 4.000 m² aan een bedrijf dat zich vanuit België heeft gevestigd in de gemeente en één perceel van 860 m² aan een startende ondernemer woonachtig in onze gemeente.
Daarnaast is er op datum 31-12-2019 op de bedrijventerreinen in totaal 30.775 m² in optie uitgegeven (optieovereenkomst/ koopovereenkomst/intentie getekend). Dat betreft:

 • Deltahoek Uitbreiding: 12.457 m²:

2.942 m² een uitbreiding van een zittend  bedrijf, 5.255 m² een verplaatsing van een bedrijf binnen de gemeente  en 4.260 m² een nieuwvestiging van een Belgisch bedrijf.

 • Vlaschaard III: de resterende twee percelen, samen 2.963 m²:

1.995 m² aan een zittend bedrijf en 1.200 m² voor een nieuwvestiging van een  bedrijf afkomstig uit België.

 • Stampershoek 5e fase: 9.095 m²:

3.235 m² uitbreiding van een zittend bedrijf, 1.550 m² verplaatsing van een bedrijf binnen de gemeente en 4.310 m² van een bedrijf buiten de gemeente.

 • Technopark 2e fase: de resterende twee percelen, samen 6.260 m²:

beide in optie bij zittende bedrijven.

Van de eerder uit exploitatie genomen gronden op Deltahoek en Technopark wordt een groot gedeelte ingevuld met zonneparken. De benodigde vergunningen hiervoor zijn in 2019 verleend.

De initiatiefnemer is bezig met voorbereidende werken om de zonneparken te realiseren, zoals het doen van de subsidieaanvraag in het kader van Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het doen van voorbereidende onderzoeken op locatie.

Aanpak leegstaande bedrijfspanden
Aan het Kadaster is opdracht verleend voor een quick scan Stedelijke Kavelruil centrum Oostburg. Doel hiervan is enerzijds om de situatie van de leegstand van het commercieel vastgoed in het winkelcentrum Oostburg goed in beeld te krijgen. Anderzijds moet het besef worden vergroot van de urgentie dat spoedig concrete maatregelen (zoals het verplaatsen van commerciële functies vanuit de aanloopstraten naar bijvoorbeeld de leegstaande panden aan de Markt) nodig zijn bij de vastgoedeigenaren en bij de huurders/ondernemers. Een van de onderdelen van de opdracht aan het Kadaster is het organiseren van een simulatiespel. Daarmee wordt ‘bottum up’ het inzicht op de noodzaak tot aanpak vergroot. De realisatie van de opdracht vindt plaats na overleg met het Kadaster in 2020.

Faciliteren van mogelijkheden tot gepaste huisvesting voor seizoenarbeiders
In 2019 is een beleidsnotitie opgesteld en in procedure gebracht voor de regulering van kwalitatieve huisvesting voor tijdelijke (=seizoens)arbeiders. Het doel is om een kader te bieden waarbinnen is aangegeven op welke wijze de gemeente meewerkt aan het realiseren van huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijke werknemers en in welke omvang en vorm deze huisvesting wordt toegelaten. Vaststelling is voorzien in 2020.

Toegankelijk en stabiel digitaal netwerk
De impact over de uitrol van 5G is nader verkend. In de informatieve raadsvergadering van 24 september 2019 bent u bijgepraat. Daarbij zijn meerdere aspecten aan de orde gekomen waaronder glasvezel, antennes en stralingsangst. In afstemming met de andere Zeeuwse gemeenten hebben we verkend wat de uitrol van 5G voor de gemeenten en het gemeentelijk beleid betekent. Hiervoor hebben medewerkers een basiscursus 5G gevolgd en deelgenomen aan de kennistafels 5G. Daarnaast hebben we kennis gedeeld via contacten met de VNG.

Toegankelijk en goed functionerend ondernemersloket
De gemeente Sluis is uitgeroepen tot MKB vriendelijkste gemeente van Zeeland 2019. Om deze behaalde prijs onder de aandacht te brengen hangen in alle kernen van gemeente Sluis vlaggen met het logo MKB vriendelijkste gemeente. Daarnaast zijn er relatiegeschenken in de vorm van notitieboeken met dit logo bedrukt. Het plaatsnaambord met het logo hangt zichtbaar in het klantencontactcentrum.
Bij de opening van de beurs Contacta organiseerden wij samen met de gemeenten Hulst en Terneuzen een quiz op onze stand. De wethouders Economie stelden het publiek vragen over ondernemen in Zeeuws-Vlaanderen. Gedurende de beurs konden bezoekers een kijkje nemen op enkele locaties in onze gemeente met een VR-bril.

Via een social media actie is aandacht besteed aan de week van de veiligheid (7 t/m 13 oktober 2019). Elke dag kreeg men via de Facebook- en Linkedln pagina van het Ondernemersloket tips over veilig ondernemen. Op 10 oktober 2019 organiseerde het Ondernemersloket (i.s.m. Rabobank Zeeuws-Vlaanderen) de jaarlijkse Business to Business avond. Ruim 130 ondernemers uit onze gemeente namen deel aan de bedrijfsbezoeken en netwerkborrel. Via onze social media kanalen werden op de dag van de Ondernemer (15 november 2019) de ondernemers uit onze gemeente bedankt voor hun inzet.

In 2019 heeft het Ondernemersloket 20 bedrijfsbezoeken voor het college georganiseerd en begeleid. De medewerkers van het Ondernemersloket bezochten ook met regelmaat pas gestarte ondernemingen. Van de bedrijfsbezoeken werd steeds een verslagje met foto’s op de Facebookpagina geplaatst.

Het Ondernemersloket had regelmatig afstemming met de ondernemersverenigingen en coördineerde de bestuurlijke vergaderingen met Binnenstadmanagement Sluis (BIMS) (9) en de Oostburgse ondernemersvertegenwoordiging Vereniging Business Collectief Eenhoornstad, Stichting Ondernemersfonds Eenhoornstad en de Vereniging van Vastgoedeigenaren Eenhoornstad (4). Ook is er nauw contact met TOP (Toeristisch Ondernemers Platform) Cadzand.
Het Ondernemersloket heeft tevens het evenement Roetsjbaan ondersteund. De Roetsjbaan is een evenement waarbij studenten en werkgevers op een informele manier kennis maken met elkaar. Aan dit evenement namen ook een aantal bedrijven uit onze gemeente deel. Gezien de economische groei en toenemende bekendheid van het Ondernemersloket zien we duidelijk een stijgende lijn in het aantal klantcontacten en het werk wat dat met zich meeneemt. In 2020 gaat we aan de slag met het meer stroomlijnen van de processen.

>>> 1.2 Recreatie en toerisme: verhogen van de productiviteit in de toeristische sector

Wat willen we bereiken?

 • Een goed bereikbare kust
 • Optimaal gebruik van het strand
 • Kwalitatief hoogwaardige verblijfsrecreatieterreinen
 • Een goede afstemming tussen toerisme en zorg
 • Samenhang in promotie en toeristisch-recreatieve informatie

Wat hebben we gedaan?

Vormgeven aan de slagenstructuur (verbinding van de Provincialeweg naar de kust)

 • Binnen de herziening van de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden is een start gemaakt met de mobiliteitsvisie met daarin onder andere een goede bereikbaarheid van de kust (slagenstructuur).

Verder uitvoering geven aan het strandbeleid

 • Er is gewerkt aan de totstandkoming van een gebruiksovereenkomst met strandpaviljoenhouders. Deze wordt afgerond in 2020. De zonering van de stranden (zwemgebieden, kitesurfgebieden) is geoptimaliseerd en vastgesteld. De aanbesteding van de strandposten is afgerond. De plaatsing van de strandposten is voorzien voor de zomer 2020. Het Blauwe Vlag keurmerk is opnieuw verkregen voor zes strandlocaties en één voor de jachthaven in Cadzand-bad.

Faciliteren van kwaliteitsslagen van verblijfsrecreatieterreinen

 • Het aantal campings dat wil toewerken naar een kwaliteitsslag is verder toegenomen. Eind 2019 waren circa 15 campings in gesprek met de gemeente om te kijken hoe de kwaliteitsslag het beste vormgegeven kan worden en hoe dit planologisch geregeld kan worden. Dit allemaal vanuit een veranderende vraag van de markt, het toewerken naar een toekomstbestendige sector en meer aandacht voor kwaliteit. Ook hebben er drie verschillende expertmeetings plaatsgevonden onder leiding van Impuls Zeeland. Daarbij is  voor de drie betreffende campings meegedacht over een toekomstbestendig en kwalitatief product. Het is nu aan de campings zelf om te kijken in hoeverre het gegeven advies aansluit bij de eigen wensen en of dit de basis vormt voor de uitvoering van een kwaliteitsslag.
 • Tevens is gestart met de herziening van de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden waarbij met name voor de verblijfsrecreatie gekeken zal worden op welke wijze de Kustvisie in het gemeentelijk beleid geïntegreerd zal worden.

Invulling geven aan de verbinding van de sectoren toerisme en zorg d.m.v. het Stimuleringsprogramma Gezondheidstoerisme en het project SAIL

 • Het stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme is vastgesteld. Daar is een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld dat loopt van 2020 tot 2024, met  stimuleringsbijdragen voor initiatieven die passen binnen de opgestelde toetsingscriteria.

Prestatie afspraken met VVV optimaliseren / marketing en promotie van de Zwinstreek

 • VVV Zeeland heeft begin 2019 de website www.ontdekwestzeeuwsvlaanderen.nl opgeleverd. Deze is gepresenteerd op het toeristisch symposium februari 2019.
 • Het VVV heeft in 2019 aangegeven dat het financieel gezien niet goed gaat met de organisatie. Daarom is in 2019 gestart met het opstellen van een toekomstplan voor de borging van toeristische promotie in Zeeland en lokaal gastheerschap in de gemeente Sluis. In 2020 wordt hier verder gevolg aan gegeven. Uitgangspunt is om verdere versnippering in promotie te voorkomen en grensoverschrijdende kansen te benutten (Zwinstreek). De visie op (streek)promotie wordt in 2020 verder vorm gegeven in de herziening van de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden.

De samenwerking met de adviesgroep Recreatie en Toerisme continueren

 • De samenwerking met de Adviescommissie Recreatie & Toerisme (ART) is in 2019 verder gecontinueerd. Er hebben zes vergaderingen plaatsgevonden met de commissieleden, verspreid over het jaar. In 2019 zijn drie concrete adviezen ontvangen van de ART, dit betroffen adviezen op de thema's gezondheidstoerisme, project Zwinstreek en herziening van de (recreatie)visie.
 • Daarnaast is er in februari 2019 in samenwerking met de commissie een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers met als onderwerp ‘trots op je regio’.
 • Tevens is de werking van de commissie eind 2018/begin 2019 geëvalueerd door een onafhankelijk bureau. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie is besloten de werking van de commissie in januari 2020 opnieuw tegen het licht te houden.

>>> 1.3 De agrarische sector: behouden en versterken van een gezonde agrarische sector

Wat willen we bereiken?

 • Een gezonde en dynamische agrarische sector
 • Een sterke keten 'product - detailhandel - restaurant'

Wat hebben we gedaan?

Ondersteunen van schaalvergroting van agrarische bedrijven door het bieden van ruime planologische mogelijkheden

 • Met het bestemmingsplan Buitengebied Sluis worden ruime planologische mogelijkheden geboden met als doel hiermee agrarische bedrijven te ondersteunen in geval van schaalvergroting. Het plan bevat een wijzigingsbevoegdheid om voor de agrarische bedrijfsvoering te vergroten naar 2 hectare. Ook in geval een verzoek binnenkomt dat niet binnen het bestemmingsplan past, wordt meegedacht met de klant en indien nodig maatwerk toegepast via een Postzegelbestemmingsplan.
 • In 2019 is er een zes-tal agrarische bedrijven bezocht, waarvan twee door de gemeenteraad. Bij deze twee bezoeken was er ook  iemand van de ZLTO en het Ondernemersloket aanwezig.
 • Via social media zijn ook actualiteiten met betrekking tot de agrarische sector gedeeld zoals het project Klasseboeren van de ZLTO en het Jonge boerenfonds van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Klasseboeren bestaan uit boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs, waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt. Binnen onze gemeente is er momenteel één klasseboer, namelijk melkveebedrijf Vesseur. Het Jonge boerenfonds ging open vanaf 1 januari 2020. Dit fonds is bedoeld om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf.

Ondersteunen van het project 'foodregio' wat bijdraagt aan de verbetering van de keten en de promotie van de streekproducten

 • In het kader van het project foodregio zijn in 2019 verschillende bijeenkomsten gehouden met ondernemers in de gemeente Sluis (streek- en hoeveproducenten, agrariërs en restauranthouders) om de wensen en behoeften op te halen rondom ‘food’. Hieruit is een aantal thema’s naar voren gekomen die in 2020 verder uitgewerkt zullen worden in een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van West Zeeuws-Vlaanderen tot foodregio.
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35