Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 1: Lokale economie

Taakveld

Begroting
2019

Realisatie
2019

Realisatie 2019 t.o.v.
Begroting 2019

Code

Naam

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

31-1

Economische ontwikkeling

605

30

575

572

30

542

32

0

32

32-1

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

692

665

27

436

493

-57

256

172

84

33-1

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

80

28

51

77

24

54

2

4

-2

34-1

Economische promotie

44

36

8

47

23

24

-3

13

-16

57-1

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.644

303

1.342

1.414

381

1.033

231

-78

309

Totaal programma 1

3.064

1.062

2.002

2.547

951

1.595

518

111

407

Mutaties reserves

0

103

-103

0

39

-39

0

64

-64

Resultaat na bestemming

3.064

1.165

1.899

2.547

991

1.556

518

175

343

Toevoeging aan reserves = Lasten
Onttrekking aan reserves = Baten

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35