Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 1: Lokale economie

NV Economische Impuls Zeeland
De gemeente Sluis neemt als aandeelhouder deel in de NV Economische Impuls Zeeland. In 2019 hebben twee aandeelhoudersvergaderingen plaatsgevonden. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft op 16 mei 2019 besloten akkoord te gaan met de jaarrekening Impuls Zeeland 2018 en heeft kennis genomen van de jaarrekening van Investeringsfonds Zeeland. Tevens is besloten de jaarlijkse bijdrage aan Impuls van  € 1,00 met ingang van 2020 structureel te indexeren conform de volgens de VZG richtlijn toegestane inflatiecorrectie (2,5% voor 2020).

In december 2019 stond de vergadering voornamelijk in het teken van de meerjarenstrategie, het jaarplan 2020 en de begroting 2020 van Impuls Zeeland. De taken voor 2020 worden in het jaarplan van Impuls opgenomen, dat in samenspraak met de andere aandeelhouders in december 2019 is vastgesteld.
N.V. Economische Impuls heeft voor de gemeente Sluis in 2019 onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Ondersteuning van twee bedrijven bij het verkrijgen van een Innovatiefinanciering.
  • Afstemming met alle 13 gemeenten over de totstandkoming van één strategische Toeristische Agenda voor Zeeland voor de periode 2020-2030. Dit in overleg met toeristisch bedrijfsleven (TOZ), Impuls, Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV Zeeland. Het doel is om een meerjarig programma te ontwikkelen en uit te voeren voor/met het bedrijfsleven en gemeenten op belangrijke thema's (onder meer energietransitie, arbeidsmarkt, omgevingsvisie, imago van de sector).
  • Expertsessie op 9 oktober 2019 met een camping om te komen tot een plan voor het creëren van nieuwe natuur en onderscheidende verblijfsconcepten.
  • Expertsessie op 4 november 2019 met een camping met als doel een plan voor (re)vitalisering van de camping op te stellen.
  • Op 21 november 2019 gesprekken met een drietal campings om te spreken over de mogelijkheden die het Fonds Verblijfsrecreatie biedt.
  • Ondersteuning (stimuleren en adviseren) van ondernemers die circulaire ontwikkelingen willen implementeren met de zogenaamde vouchers voor circulair bouwen. In totaal zijn 20 vouchers beschikbaar, waarbij bijna de helft toegekend waaronder één aan een camping in de gemeente Sluis. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met een viertal potentiële deelnemers in de gemeente Sluis.

Op 18 mei 2020 heeft het college besloten over te gaan tot ondertekening van het aandeelhoudersbesluit om hiermee formeel de jaarrekening Impuls Zeeland 2019 inclusief decharge vast te stellen.

Holding Zeeuwse Visveiling B.V.

De gemeente Sluis participeert in de Holding Zeeuwse Visveiling waaronder twee werkmaatschappijen vallen: de vismijn Vlissingen en de vismijn Breskens.
Op 22 mei 2019 heeft de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden en zijn alle actuele ontwikkelingen besproken. Tevens is de jaarrekening 2018 besproken waarbij geen bijzonderheden zijn op te merken.
In 2019 is besloten om de werkmaatschappij Breskens te verkopen aan de firma Puul welke de exploitatie van de vismijn in Breskens zal continueren, ook in de toekomstige nieuw te bouwen vismijn.
De meeste ontwikkelingen ten aanzien van de Holding zijn in 2020 te verwachten waar de verkoop van werkmaatschappij vismijn Breskens zijn beslag zal krijgen met de daaraan verbonden afspraken met de firma Puul.

PZEM N.V.

De belangrijkste activiteiten van PZEM zijn: productie, handel, transport en zakelijke verkoopactiviteiten (B2B). Hieronder valt ook de stroomafname van duurzame wind- en zonneparken (zoals bijvoorbeeld Gemini).
De belangrijkste centrales zijn EPZ (70% belang in de kerncentrale) en Sloecentrale (50% belang in de gascentrale). Naast de energie handels- en productieactiviteiten is PZEM ook 50% aandeelhouder in het drinkwaterbedrijf Evides.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 mei 2019 zijn de jaarstukken 2018 vastgesteld. Over 2018 bedraagt het totale netto resultaat € 54 mln. negatief. De aantrekkende marktprijzen komen slechts in geringe mate tot uiting in het resultaat van 2018, omdat een groot deel van de elektriciteitsproductie voor 2018 reeds in voorgaande jaren is verkocht tegen de toen geldende marktprijzen. PZEM heeft het jaar 2018 afgesloten met € 637 mln. aan liquiditeiten en beleggingen. Hierbij komt nog een bedrag van € 269 mln. in de vorm van gestelde garanties en zekerheden (werkkapitaal). De solvabiliteit bedraagt 57,3% per ultimo 2018 (2017: 59,6%).
PZEM voorziet een verdere verbetering van de marktomstandigheden naar marktprijzen waarbij, na een groot aantal jaren, kostendekkende energieproductie zonder subsidie weer mogelijk wordt. Verwacht wordt dat conventionele productie en duurzame productie een passend, structureel marktevenwicht gaan vinden in de komende jaren. De snelheid van dit proces is afhankelijk van een groot aantal factoren. Deze factoren zijn van technische en politieke aard maar ook afhankelijk van nationale en zelfs in belangrijk mate internationale keuzes. Hiermee laten zij zich moeilijk voorspellen qua timing. Het vernieuwende PZEM zal zich verder concentreren op de productie van energie met een lage CO2-uitstoot en het verkopen van deze energie.
Het is een langgekoesterde wens van de aandeelhouders om de aandelen van PZEM NV in Evides NV rechtstreeks te gaan houden. Dit is ook vastgelegd in de aandeelhoudersstrategie PZEM. Een belangrijke stap hiertoe is gezet in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 december 2019. In deze vergadering hebben de aandeelhouders ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur van PZEM om scenario 7 “certificering van de aandelen” verder uit te werken voor implementatie in 2020.
In 2019 bent u via diverse (voorhang)brieven en via de commissie Samenleving/Middelen bevraagd en op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35