Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 2: Ruimtelijk beheer

>>> 2.1 Openbare ruimte: goed onderhouden en toegankelijk voor mensen met een beperking

Wat willen we bereiken?

 • Leefbare kernen
 • Een duurzame woningvoorraad (zie tevens speerpunt 3.1)

Wat hebben we gedaan?

Onderhoud conform de bestaande onderhoudsplannen

 • Het preventief en correctief onderhoud is uitgevoerd conform de vastgestelde beheerplannen. In 2019 hebben we 2,1 miljoen euro besteed aan het onderhoud van de verhardingen om achterstallig onderhoud en onveilige situaties te minimaliseren.
 • Voor mensen met een beperking is gestart om de oude halfverhardingspaden waar mogelijk om te vormen naar een beter begaanbare verharding.
 • Op 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking getreden. Het verdrag zorgt voor een gelijkwaardige deelname aan de samenleving. In de gemeente Sluis krijgt dit vorm via de Lokale agenda toegankelijk Sluis 2019 – 2022. Op 26 september 2019 heeft u een besluit genomen over de verdere uitwerking en is per thema aangegeven op welke manier de gemeente Sluis het VN-verdrag op lokaal niveau gaat uitvoeren.

Doorontwikkeling van het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval

 • De gemeenteraad heeft op 24 oktober 2019 het Grondstoffenplan 2019 -2023 “Samen houden wij grondstoffen gescheiden” vastgesteld. Het Grondstoffenplan bevat het door de gemeente Sluis te voeren beleid tot en met 2023, dat moet leiden tot een aanzienlijke structurele vermindering van de hoeveelheid restafval en een verbetering van de gescheiden inzameling van diverse afvalstromen.

Onderzoek duurzaamheidsmaatregelen bij (gemeentelijke) gebouwen

 • We zijn in 2019 gestart met een inventarisatie van welke (gemeentelijke) gebouwen er in aanmerking kunnen komen voor verduurzaming. Hierbij willen we zo veel mogelijk aansluiting zoeken bij de RES, sector gebouwde omgeving.  

Stimuleren tot treffen duurzaamheidsmaatregelen door de woningbouwcorporatie en particuliere woningeigenaren/ ondernemers

 • Wij hebben met de concept Regionale Energiestrategie (RES) op 9 juli 2019 ingestemd. Deze wordt nu verder afgerond door het Zeeuws bestuurlijke kernteam en zal in 2020 aan de Zeeuwse colleges en gemeenteraden aangeboden worden ter vaststelling. Na vaststelling zal de RES opgenomen worden in het gemeentelijke beleid.
 • In het kader van de energietransitie hebben wij op 12 september en 11 november 2019 openbare informatieavonden georganiseerd. Op deze avond zijn inwoners geïnformeerd over de energietransitie, wat dit betekent en wat ze kunnen doen aan hun woningen.
 • Het Duurzaam Bouwloket blijft bereikbaar voor onze inwoners voor vragen over het verduurzamen van woningen. Daarnaast is Stichting Energiek Zeeland in ontwikkeling. Woningeigenaren kunnen via deze stichting een advies op maat (incl. huisbezoek) voor de verduurzaming van hun woning krijgen.
 • Sinds 30 september 2019 zijn vijf vergaderingen belegd met de werkgroep energietransitie in het kader van burgerparticipatie. Deze werkgroep bestaat uit brancheorganisaties en stads- en dorpsraden en wordt betrokken bij het onderwerp energietransitie ten behoeve van de herziening van de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden.

Het (gefaseerd) aanwijzen van gemeentelijke monumenten

 • In 2019 is de 2e fase van aanwijzing van gemeentelijke monumenten (overig – al dan niet voormalig – publiek erfgoed, landmarks en bedreigd erfgoed) afgerond. De 3e fase van aanwijzing (religieus erfgoed, militair erfgoed en Bedaux-panden in Sluis) is in procedure gebracht. Naar verwachting zal deze fase in het najaar van 2020 worden afgerond.

>>> 2.2. Mobiliteit: veilig routenet, effectief parkeersysteem en een goede gebiedsontsluiting

Wat willen we bereiken?

 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid
 • Het optimaliseren van de doorstroming/slagenstructuur
 • Juiste parkeerder op de juiste plaats (een effectief parkeersysteem)
 • Een goede gebiedsontsluiting per openbaar vervoer
 • Een goede bereikbaarheid van accommodaties en voorzieningen

Wat hebben we gedaan?

Vaststelling en implementatie van het Integraal Verkeerveiligheidsplan 2019-2026

 • Op 28 februari 2019 heeft de raad het IVVP (Integraal Verkeersveiligheidsplan) vastgesteld. Hierin zijn aanbevelingen opgenomen om de verkeersveiligheid gefaseerd te verbeteren. Voor de uitvoering van de verbeterpunten (Zuidzande en Boerenhol) is vanaf 2021 budget beschikbaar gesteld. Vooruitlopend hierop is in september 2019 samen met de provincie Zeeland, dorpsraad en inwoners van Boerenhol een bezoek gebracht aan Boerenhol om de situatie ter plekke te bekijken en in gesprek te gaan met elkaar.
 • Tot het tijdstip dat er financiële middelen beschikbaar komen in 2021 om uitvoering te geven aan de diverse onderwerpen uit het IVVP sluiten we aan bij het Provinciale uitvoeringsprogramma ‘verkeersveiligheid’. Er zijn in 2019 diverse veiligheidsacties lopende het jaar georganiseerd, zoals campagne ‘Mono’,  fietsverlichtingscampagne, scholen zijn weer begonnen, VEVO (gericht op studenten voortgezet onderwijs), etc. Verder is de verkeersveiligheid op dit moment uitsluitend meegenomen bij een reconstructie / herinrichting van wegvakken, omdat hiervoor budget gegarandeerd is.
 • Het optimaliseren van de slagenstructuur zal onderdeel zijn van de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden. Ook de bereikbaarheid van accommodaties en voorzieningen wordt in die herziening meegenomen. Nadat de visie is vastgesteld kan de slagenstructuur verder uitgewerkt worden.

Het komen tot, aansturen op en handhaven van een efficiënt parkeersysteem

 • In januari 2019 hebben wijn u geïnformeerd over de voorbereidingen van het project ‘Parkeren 2.0’. Op 27 juni 2019 heeft u ingestemd met de fasering van parkeren 2.0 met bijbehorend krediet. Die fasering ziet er als volgt uit:
  • Fase 1. Aanschaf van parkeerticketautomaten in verband met de mogelijkheid tot contactloos betalen en tevens de invoering van bel-/mobiel parkeren en kenteken parkeren;
  • Fase 2. Aanschaf van een digitaal parkeervergunningsysteem;
  • Fase 3. Invoering van een efficiëntere handhaving met behulp van de juiste handhavingsinstrumenten.
 • Met diverse stakeholders is gewerkt om te komen tot een gedragen uitvoering van het project. Op 3 oktober 2019 heeft hierover een informatieavond plaatsgevonden.
  Met de invoering van het nieuwe parkeersysteem is op 1 maart 2020 gestart.

Streven naar behoud fiets- voetveer en naar grensoverschrijdende innovatieve vervoerssystemen

 • Het openbaar vervoer in Zeeland is wettelijk de verantwoordelijkheid van de provincie. De provincie krijgt middelen van het Rijk om het openbaar vervoer aan te besteden en uit te voeren. Wij onderhouden nauwe contacten met de provincie over onze doelen en wensen op het gebied van openbaar vervoer. In de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden is ook openbaar vervoer een belangrijk onderdeel. In dat traject worden standpunten rond dit onderwerp bepaald.

N.a.v. de raadsmotie worden samen met de provincie de mogelijkheden onderzocht die daarin genoemd zijn om de haltetaxi’s laagdrempeliger te maken en duurzame alternatieve vervoersvormen in te zetten

 • Op 18 juni 2019 is in de commissie Ruimte/Algemeen Bestuur een presentatie gegeven over de mogelijke ontwikkelingen en duurzame alternatieve vormen van mobiliteit.
 • Daarnaast zijn we samen met de provincie en de andere Zeeuwse gemeenten deelnemer in het proces in het kader van de provinciale ontwikkelagenda. De provincie stelt een ontwikkelagenda op voor mobiliteit met daarin de belangrijkste vraagstukken voor 2040.  Binnen dit proces wordt gekeken of pilots voor alternatieve vormen van vervoer gestart kunnen worden en hoe de komende OV-concessie vorm gegeven kan worden.

>>> 2.3 Landschap: kwalitatief mooi landschap en toegankelijke (recreatie) natuurgebieden

Wat willen we bereiken?

 • Een aantrekkelijk landschap met zo min mogelijk detonerende bebouwing
 • Een goede herinvulling van vrijkomende landbouwgronden en -bebouwing
 • Goed onderhouden en toegankelijke (recreatie)natuur

Wat hebben we gedaan?
Alternatief bestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing

Tijdens de informatieve raadbijeenkomst van 28 mei 2019 is een presentatie gegeven over het verplaatsen/toevoegen van bouwtitels in het Buitengebied. Op basis van deze bijeenkomst is gestart met het opstellen van de Notitie Verplaatsen bouwtitels in het Buitengebied. Vaststelling van het beleid is voorzien in maart 2020. Dit beleid zal evenals de Nieuwe Economische Dragers onderdeel uitmaken van de nieuwe Omgevingsvisie.

Faciliteren van sloop/renovatie van detonerende bebouwing
Het huidige beleidskader/bestemmingsplan biedt voldoende mogelijkheden om detonerende bebouwing te slopen c.q. renoveren.

Faciliteren van renovatie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing
Ook voor de renovatie van cultuurhistorische waardevolle bebouwing is het huidige beleidskader toereikend.

Ontwikkelen van beleid tot gebruik landbouwgronden voor plaatsing zonnepanelen

 • Tijdens de commissie Ruimte/AB op 22 januari 2019 is een procesvoorstel besproken over het opstellen van beleid voor zonneparken. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 31 januari 2019 is een motie aangenomen waarin onderzoek naar de versnelling van het proces wordt opgedragen. Tijdens de commissie Ruimte/AB op 21 mei 2019 is toegelicht waarom een versnelling van het proces niet mogelijk is en werd een nieuwe planning is geschetst. Voorts is op 2 juli 2019 besloten dat het beleid voor zonneparken wordt opgenomen in de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden.  Daarmee wordt ook de mogelijkheid geschapen om het bijbehorende participatieproces te doorlopen. Een en ander is op 18 juli 2019 met een raadsbrief bevestigd.
 • Op 2 april 2019 is een informatiebijeenkomst voor inwoners van de gemeente georganiseerd over het beleid zonneparken. In het verlengde van bovenstaande is met de oprichting van de Werkgroep Energietransitie een participatieproces geborgd. De werkgroep is in het najaar van 2019 meerdere keren bijeengekomen om te spreken over het beleid omtrent de energietransitie.
 • Op 16 april 2019 is tijdens de commissie Ruimte/AB de notitie aangaande twee verzoeken omtrent windturbines besproken. Op advies van de commissie Ruimte/AB is niet  in gegaan op beide verzoeken.
 • Wij hebben tegen de komst van de windmolens in de gemeente Damme geageerd, door op te komen in procedures (Belgisch equivalent van de bezwaar- en beroepsprocedure). Dat heeft geleid tot vernietiging van de benodigde omgevingsvergunning. Hiertegen staat voor de initiatiefnemer nog (hoger) beroep open.
 • In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie heeft de gemeente Sluis in 2019, samen met de gemeenten Hulst en Terneuzen, de Klimaatstresstest uitgevoerd. Deze test heeft als doel bewustwording te creëren bij verschillende sectoren en instanties over de gevolgen van klimaatverandering. Deze klimaatstresstest wordt doorlopen aan de hand van vier verschillende thema’s te weten, hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen.
  Na de Klimaatstresstest van april 2019 is Zeeuws Vlaams breed gestart met het tweede proces het organiseren van de Risicodialoog. Deze willen we in 2020 organiseren in de vorm van een digitale enquête.

Inzetten op betere belevingsmogelijkheden van bestaande recreatienatuurgebieden
De kustvisie is opgesteld en vormt een basis voor hoe om te gaan met het landschap versus ruimtelijke ontwikkelingen in het kustgebied. Er is een aanvang gemaakt met de herziening van de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden waarin de uitgangspunten van de Kustvisie beleidsmatig verankerd zullen worden. Tevens is het rapport Kansen voor recreatienatuur in de gemeenteraadsvergadering van 26 september 2019 vastgesteld. Dit biedt een toetsingskader voor verzoeken ten aanzien van rood voor groen gelden. Bovendien wordt er nog steeds periodiek overleg gevoerd binnen de ad hoc stuurgroep Buitengebied. Om kansen op dit gebied nog beter te benutten, wordt er momenteel in overleg met deze stuurgroep, aan aanvraag in het kader van de Regiodeal voorbereid (zie ook Masterplan Nieuwvliet).

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35