Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 2: Ruimtelijk beheer

Openbaar Lichaam afvalstoffenverwijdering Zeeland O.L.A.Z.

Voor de verwerking van de afvalstromen GFT en OPK (oud papier en karton) heeft O.L.A.Z. besloten gebruik te maken van de in de contracten opgenomen opties tot verlenging met een jaar.
Voor de verwerking vanaf 1 januari 2020 van PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) en Glas heeft O.L.A.Z. besloten aanbestedingen te houden en nieuwe contracten af te sluiten.
Na consultatie van de gemeenteraden heeft het algemeen bestuur van O.L.A.Z. de jaarrekening 2018, de 1e t/m 5e begrotingswijziging 2018 en de begroting 2020 vastgesteld.
O.L.A.Z. heeft besloten tot het uitvoeren van een onderzoek naar de wijze waarop de milieustraten in Zeeland moeten worden aangepast, waardoor de milieustraten toekomstbestendig zijn, de exploitatie beheersbaar blijft en een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de VANG-HHA doelstelling.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland
Uitgangspunten deelnemersbijdrage.

In de raadsvergadering van 25 oktober 2018 heeft uw raad besloten een zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2019 als gevolg van de overdracht van reguliere asbesttaken aan de RUD Zeeland per 1 juli 2019. Deze zienswijze is niet gehonoreerd. De gemeente Sluis is de enige gemeente die zich heeft verzet tegen de overdracht van de beoordeling van het asbestinventarisatierapport aan de RUD Zeeland. Aangezien wij onderdeel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling, zijn wij genoodzaakt om deze taak toch over te dragen en de deelnemersbijdrage bij te ramen (voor 2019 € 20.500 en vanaf 2020 € 41.000 structureel).

Implementatie P*Q

Er is in 2019 een extern bureau (Berenschot) ingehuurd om te ondersteunen bij de evaluatie van de P*Q-systematiek. Er is een plan van aanpak opgesteld en een projectgroep en stuurgroep ingesteld.
De evaluatie is uitgevoerd in de periode mei tot oktober 2019. In een extra bijeenkomst van het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland op 11 november 2019 zijn de resultaten van de evaluatie gepresenteerd. Tijdens deze vergadering heeft het AB aan de directie van de RUD gevraagd bij de volgende AB vergadering nadere stappen aan te geven in vervolg op het evaluatierapport. Hierbij komen ook de financiële consequenties aan bod en de implementatie. In een later stadium krijgen ook de colleges en gemeenteraden de gelegenheid om kennis te nemen van de evaluatie. Op 25 november 2019 is er een AB-vergadering geweest waarbij mondeling de evaluatie P*Q is toegelicht.
Het streven was om met ingang van 1 januari 2019 af te rekenen op stuks niveau. In 2018 is een pre-audit uitgevoerd op de systematiek van P*Q, waarin meerdere aanbevelingen zijn gedaan om als RUD-organisatie klaar te zijn voor daadwerkelijke invoer van P*Q op stuksniveau. Op basis van deze aanbevelingen is in eerste instantie besloten om de uitvoering uit te stellen tot 1 januari 2020. Omdat deze deadline evenmin haalbaar was is invoering nu voorzien in 2020/2021.

Doorontwikkeling RUD.

Naast P*Q  heeft de RUD in 2019 voor de begroting 2020 een SWOT analyse uitgevoerd. De SWOT analyse is gebaseerd op de strategie van de RUD. De strategie is onderdeel van het bedrijfsplan, waarbij de RUD de ambitie heeft om een duurzame en toekomstig bestendige organisatie te zijn. Om deze ambitie te verwezenlijken heeft de RUD in 2019 gestuurd op kwaliteit, medewerkers en klanttevredenheid, flexibiliteit en efficiënt en effectief werken.
In het tweede kwartaal van 2019 is de RUD gestart met de voorbereiding van de uitwerking van deze kansen en bedreigingen. Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is de komst van de Omgevingswet. In 2019 heeft de RUD hierbij het nodige voorbereidende werk verricht zodat zij kwalitatief en kwantitatief klaar zijn voor de minimale en wettelijk verplichte zaken met betrekking tot de uitvoering van de Omgevingswet die voorzien is in 2021.

Pilot Kapelle

In de gemeente Kapelle is een pilot uitgevoerd om te beoordelen of het naleefgedrag en de ‘couleur locale’ bruikbaar zijn om de huidige risicoanalyse, die gebruikt wordt om de controlefrequentie van bedrijven te bepalen middels een categorie-indeling aan te vullen. De gemeente Sluis heeft meegedacht in de opzet van de pilot. De pilot zelf is uitsluitend uitgevoerd op de inrichtingen van de gemeente Kapelle. De resultaten van de pilot leren dat de binnen de pilot beschreven vorm van naleefgedrag en ‘couleur locale’ geen indicatoren zijn die leiden tot een (verfijning van) categorie-indeling, waarbij het rendement van de aan milieu bestede middelen zou toenemen c.q. een risico gestuurde aanpak vorm kan worden gegeven.

Uitname BRZO-taken (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)

De eerste helft van 2019 heeft de RUD de uitname van de BRZO taken (ca 20% van het takenpakket) voorbereid. De functies die krimpen zijn bekend, het sociaal plan is vastgesteld en inmiddels is een besluit genomen over de frictiekosten. Per 1 oktober 2019 worden de taken daadwerkelijk overgedragen aan DCMR (Milieudienst Rijnmond). De gemeente Sluis heeft geen BRZO-bedrijven, zodat dit vooralsnog geen financiële consequenties heeft. Door het wegvallen van de BRZO taken naar DCRM neemt de jaarlijkse bijdrage aan de RUD met €2.555.000 af. De RUD was ultimo 2019 druk doende deze nadelige financiële gevolgen, zo mogelijk, te compenseren door het realiseren van extra of nieuwe taken.

Samenwerking VRZG/RUD/GGD

Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot verdere samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering tussen VRZ, de RUD en de GGD. Belangrijke redenen voor de voorgenomen samenwerking zijn dat zowel VRZ als GGD relatief kleine organisaties zijn en dat de slagkracht door samenwerking wordt versterkt. Ook kan worden gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en kan gezamenlijk aanbesteden kosten besparen en samenwerking bevorderen.
In de AB-vergadering van de RUD Zeeland d.d. 12 april 2019 hebben wij een positieve grondhouding ten opzichte van de startnotitie aangenomen. Daarbij zijn als voorwaarden meegegeven dat zorgvuldigheid voorop moet staan, en dat de beoogde samenwerking een tastbaar resultaat moet nastreven zoals efficiencywinst, minder kwetsbaarheid en/of financieel voordeel. In die context hebben wij voorgesteld een inhoudelijke verkenning naar de samenwerking uit te voeren. Hiervoor dient er een businesscase te worden opgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan dan bekeken worden wat dit eventueel betekent voor de huisvesting. Op 1 juli 2019 heeft het AB van de RUD Zeeland opdracht gegeven voor een verdere verkenning. Hiervoor is een onafhankelijk procesbegeleider ingehuurd. In de AB vergadering van  19 december 2019 is ingestemd met de bestuurlijke opdracht voor de verkenning van de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35