Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 2: Ruimtelijk beheer

Taakveld

Begroting
2019

Realisatie
2019

Realisatie 2019 t.o.v.
Begroting 2019

Code

Naam

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

02-2

Burgerzaken

299

3

296

304

0

304

-5

3

-8

063-2

Parkeerbelasting

0

2.091

-2.091

0

2.510

-2.510

0

-418

418

12-2

Openbare orde en veiligheid

275

0

275

202

0

202

73

0

73

21-2

Verkeer en vervoer

7.105

68

7.038

6.621

174

6.447

484

-106

590

22-2

Parkeren

905

0

905

799

11

788

107

-11

117

24-2

Economische havens en waterwegen

10.147

11.210

-1.063

1.051

2.220

-1.169

9.096

8.990

106

25-2

Openbaar vervoer

123

0

123

107

0

107

16

0

16

55-2

Cultureel erfgoed

532

3

529

451

13

438

81

-10

92

57-2

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.023

8

3.015

3.055

22

3.033

-32

-14

-17

72-2

Riolering

3.521

5.584

-2.063

3.288

4.883

-1.595

233

701

-468

73-2

Afval

3.156

3.609

-453

3.141

3.627

-486

15

-18

33

74-2

Milieubeheer

1.082

10

1.072

984

3

981

98

7

91

75-2

Begraafplaatsen en crematoria

418

309

109

312

264

48

106

45

61

82-2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

498

350

148

542

652

-110

-44

-302

258

Totaal programma 2

31.086

23.244

7.841

20.857

14.380

6.477

10.229

8.865

1.364

Mutaties reserves

1.725

539

1.186

1.874

373

1.501

-149

166

-315

Resultaat na bestemming

32.811

23.784

9.027

22.731

14.753

7.978

10.080

9.031

1.049

Toevoeging aan reserves = Lasten
Onttrekking aan reserves = Baten

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35