Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 4: Sociaal Domein

Dethon

Het plan van aanpak voor de 1e fase van de transformatie (efficiënter en effectiever gezamenlijk re-integratieproces) vastgesteld en geïmplementeerd. Vervolgens is het plan van aanpak voor de 2e fase afgerond. Op 2 december 2019 is uw raad geïnformeerd over het totale transformatieplan en de voorziene implementatie/uitvoering.  Op 8 januari 2020 heeft u de bijbehorende stukken ontvangen. Over 2019 is het resultaat van de Dethon 2,4 miljoen negatief. Dit is 0,5 miljoen nadeliger dan begroot. Dit toont de urgentie aan van de ingezette transformatie. Zoals vaak gaat transformeren gepaard met incidentele lasten. Dit is één van de oorzaken van het oplopende tekort over 2019. Een andere reden is dat er onvoldoende mensen uit de doelgroep beschikbaar zijn om alle werk uit te voeren. Dit heeft een daling van de omzet tot gevolg. Het meerjarenperspectief is positiever.

Samenwerkingsverband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

De eerste jaren leverde de nieuwe berekeningssystematiek en efficiëntere wijze van plannen een voordeel op. Inmiddels nemen de kosten van het vervoer weer toe. Dat heeft enerzijds te maken met meer aanvragen, maar ook met de NEA-index. Deze was voor 2019 2,2%, terwijl met een gemiddelde van 1,15% rekening was gehouden.
De kosten van het WMO-vervoer in Sluis zijn ongeveer met 5% toegenomen. De kosten van het Leerlingenvervoer en van het Jeugdzorgvervoer zijn met respectievelijk 15 en 16% toegenomen.

GGD Zeeland
Samenwerking VRZ/RUD/GGD.   
De GGD Zeeland heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot verdere samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering tussen VRZ, de RUD en de GGD. Belangrijke redenen voor de voorgenomen samenwerking zijn dat zowel VRZ als GGD relatief kleine organisaties zijn en dat de slagkracht door samenwerking wordt versterkt. Ook kan worden gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en kan gezamenlijk aanbesteden kosten besparen en samenwerking bevorderen.

In de AB-vergadering van de GGD Zeeland van 12 april 2019 hebben wij een positieve grondhouding ten opzichte van de startnotitie aangenomen. Daarbij zijn als voorwaarden meegegeven dat zorgvuldigheid voorop moet staan, en dat de beoogde samenwerking een tastbaar resultaat moet nastreven zoals efficiencywinst, minder kwetsbaarheid en/of financieel voordeel. In die context hebben wij voorgesteld een inhoudelijke verkenning naar de samenwerking uit te voeren. Hiervoor dient er een businesscase te worden opgesteld. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan dan bekeken worden wat dit eventueel betekent voor de huisvesting. Op 5 juli 2019 heeft het AB van de GGD Zeeland opdracht gegeven voor een verdere verkenning. Hiervoor is een onafhankelijk procesbegeleider ingehuurd. In de AB vergadering van  20 december 2019 is ingestemd met de bestuurlijke opdracht voor de verkenning van de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen.

Aanpassing gemeenschappelijke regeling
Op 11 oktober 2019 is de nieuwe “Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland” vastgesteld.

Benoeming directeur
Per 20 december 2019 is er een nieuw directeur Publieke Gezondheid GGD Zeeland en een nieuwe directeur Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland aangesteld.

Begrotingswijzigingen.  
Via de vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2019 hebben de gemeenten  de  benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Het AB heeft ingestemd met de jaarrekening  2018 en de Programmabegroting 2020-2023. Ook heeft het AB kennis genomen van de visie van de GGD Zeeland. De nieuwe visie van de GGD Zeeland is vooral een leidraad voor de eigen organisatie. Het laat zien dat de GGD Zeeland vooral een doeltreffende, ondernemende organisatie wil zijn met deskundige medewerkers die willen samenwerken en uitwisselen om de inwoners van Zeeland de gezonde keus te laten maken en zich gezonder te laten voelen.

Op 20 december 2019 heeft het AB van de GGD Zeeland  een besluit genomen over de  begrotingswijziging van Veilig Thuis over 2019 en 2020. Dit besluit wijkt af van de door ons ingediende zienswijze. De AB-leden die tegen het voorstel hebben gestemd, waaronder de gemeente Sluis, hebben aangegeven het niet eens te kunnen zijn met het genomen besluit, maar willen wel hun bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen om er voor te zorgen dat Veilig Thuis zo veel als mogelijk haar wettelijke taken kan uitvoeren. Deze gemeenten zullen maandelijks overleg hebben met Veilig Thuis om  “de vinger aan de pols te houden”.  Op basis daarvan zal beoordeeld worden of het wel of niet nodig is om bestuurlijk op te schalen.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35