Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 4: Sociaal Domein

Taakveld

Begroting
2019

Realisatie
2019

Realisatie 2019 t.o.v.
Begroting 2019

Code

Naam

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

34-4

Economische promotie

220

12

209

206

16

190

14

-5

19

42-4

Onderwijshuisvesting

837

93

744

794

104

690

43

-11

54

43-4

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.569

358

1.211

1.490

525

965

79

-167

246

51-4

Sportbeleid en activering

159

0

158

145

19

126

14

-19

33

52-4

Sportaccommodaties

1.901

229

1.672

1.710

330

1.380

192

-101

292

53-4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

706

27

679

748

34

714

-42

-7

-35

54-4

Musea

569

29

540

544

21

523

25

8

17

56-4

Media

447

0

447

445

0

445

2

0

2

57-4

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

21

1

20

16

0

16

5

1

3

61-4

Samenkracht en burgerparticipatie

2.621

525

2.096

2.988

561

2.427

-367

-36

-331

62-4

Wijkteams

239

0

239

134

29

105

105

-29

134

63-4

Inkomensregelingen

6.551

5.141

1.409

5.619

4.729

890

932

413

519

64-4

Begeleide participatie

7.760

8

7.752

8.303

70

8.233

-542

-62

-480

66-4

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.068

7

1.061

1.056

9

1.047

13

-2

14

671-4

Maatwerkdienstverlening 18+

605

0

605

457

0

457

148

0

148

672-4

Maatwerkdienstverlening 18-

4.519

0

4.519

4.745

0

4.745

-226

0

-226

681-4

Geescaleerde zorg 18+

54

190

-136

56

324

-267

-2

-134

132

682-4

Geescaleerde zorg 18-

895

0

895

916

0

916

-21

0

-21

71-4

Volksgezondheid

855

0

855

847

1

846

8

-1

9

Totaal programma 4

31.598

6.621

24.976

31.218

6.772

24.446

379

-151

530

Mutaties reserves

277

2.272

-1.995

27

1.773

-1.746

250

499

-249

Resultaat na bestemming

31.875

8.894

22.982

31.246

8.546

22.700

629

348

281

Toevoeging aan reserves = Lasten
Onttrekking aan reserves = Baten

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35