Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 5: Bestuur en Veiligheid

>>> 5.1 Burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

 • Burgers voelen zich gehoord en begrepen en hebben ruimte om zelf initiatieven te ontplooien
 • Gedragen beleid (zowel ruimtelijk als sociaal)
 • Burgers voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor hun eigen omgeving

Wat hebben we gedaan?

Meer ruimte bieden aan burgerinitiatieven

 • In 2019 is de nota Burgerparticipatie vastgesteld. Deze biedt een eerste uniform beleidskader hoe we als gemeente tegen burgerparticipatie aankijken en hoe we daar in de toekomst verder vorm aan willen geven. Belangrijk hierbij is het onderscheid op basis van de drie pijlers; Meedoen, Meedenken en Burgerinitiatieven. Bij de Omgevingsvisie Krachtig Verbonden zal per pijler worden toegelicht hoe we deze gestelde ambitie om burgerparticipatie naar een hoger niveau te tillen, vormgeven. Om te komen tot deze visievorming is uitgebreid gesproken met diverse stakeholders afzonderlijk maar ook plenair middels een bijeenkomst op 20 november 2019 waarbij eenieder in de gelegenheid was om input te leveren voor ons beleid t.a.v. burgerparticipatie.

Informeren van, meedenken en meepraten door en coproduceren door individuele burgers, maatschappelijke partners en stads- en dorpsraden

 • Met ingang van april 2019 is het raadspreekuur ingevoerd. Tijdens dit spreekuur kan de burger op een informele wijze in gesprek gaan met raadsleden. Wensen, ideeën, vraagstukken of gedachten kunnen hier worden besproken. Het spreekuur is niet bedoeld voor onderwerpen die al op de agenda van de gemeenteraad staan of reeds zijn behandeld, klachten of individuele problemen. Vanaf september t/m december 2019 waren er in totaal 10 aanmeldingen en heeft het raadspreekuur ook daadwerkelijk plaatsgevonden.

>>> 5.2 Dienstverlening: de gemeente Sluis staat voor een effectieve, klantvriendelijke en goed functionerende dienstverlening

Wat willen we bereiken?

 • Iedereen weet wat hij of zij van de gemeente mag verwachten en andersom
 • Minder gemeentelijke regeldruk
 • Gemeente treedt als één afzender naar buiten
 • Digitale beschikbaarheid van meer gemeentelijke producten
 • Efficiëntere, effectievere en minder kwetsbare gemeentelijke dienstverlening

Wat hebben we gedaan?

Ervoor zorgen dat fysieke bereikbaarheid steeds aansluit bij nieuwe ontwikkelingen

 • Sinds 1 januari 2019 is één fysieke ingang gerealiseerd voor alle klanten. Dit zorgt voor uniformiteit, herkenbaarheid en toegankelijkheid in onze dienstverlening

Onderzoek naar en aanschaf van nieuwe telefooninstallatie om de telefonische bereikbaarheid te optimaliseren

 • De telefonische bereikbaarheid van onze backoffice is onderzocht. Nieuwe afspraken zijn gemaakt en verbeteringen zijn doorgevoerd wat heeft geleid tot een minimum aan telefonische wachttijd. Tevens is een flinke slag gemaakt in het communiceren van verwachtingen met betrekking tot behandeltijden en status updates richting burgers.
 • Het onderzoek naar de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale is in 2019 gestart en wordt het eerste kwartaal van 2020 afgerond. De aanschaf van een nieuwe centrale zal worden opgenomen in het plan voor toekomstige ICT-voorzieningen (zie ook de paragraaf Bedrijfsvoering). Een nieuwe telefooncentrale zorgt voor verdere professionalisering op het gebied van afhandelen, beheer en inzichtelijk maken van onze (telefonische) klantcontacten.

Uitbreiding e-diensten volgens toptakenprincipe en bredere inzet van social media

 • De technische voorbereiding voor het implementeren van nieuwe e-diensten via de website is in 2019 afgerond. Daadwerkelijke implementatie en lancering van 15 e-diensten geschiedt gefaseerd in 2020.

Bij het herzien van beleid of processen wordt steeds bezien of (verdergaande) deregulering mogelijk is

 • Binnen het programma Sluis Opgeschut is in 2019 het project “processen” gestart. Dit project heeft tot doel om kernprocessen te onderzoeken en te definiëren. Ook het aspect deregulering zal hierin worden betrokken. De eerste resultaten hiervan worden in 2020 zichtbaar.
 • Bij de levering van een tweetal producten meten we door middel van klanttevredenheidsonderzoeken wat onze klanten vinden van het niveau van onze dienstverlening. Hieronder zijn de resultaten opgesomd:

Erg tevreden

Tevreden

Ontevreden

Erg ontevreden

Aanvraag reisdocument voor Nederlanders in het buitenland

256

124

8

2

Huwelijken

20

4

2

0

Afstemming realiseren tussen de verschillende klantkanalen om consistentie te waarborgen

 • In 2019 is een onderzoek gestart hoe en met welke ICT ondersteuning het kennismanagement, proces en borging van het integraal klantbeeld kan worden gerealiseerd. De resultaten zullen worden betrokken bij het reeds hiervoor genoemde op te stellen plan voor toekomstige ICT-voorzieningen.

Bestuurlijke samenwerking

De gemeente treedt naar buiten toe op regionaal en (inter)nationaal niveau en neemt in alle
overlegsituaties een actieve rol aan. Dit gebeurt onder andere in:

 • P10;
 • Zeeuws-Vlaamse samenwerking;
 • Zeeuwse samenwerking, waaronder OZO (overleg Zeeuwse overheden)
 • Samenwerking met provincie Zeeland;
 • De grensoverschrijdende samenwerking met onze Vlaamse buurgemeenten Knokke-Heist, Damme, Maldegem en Sint-Laureins;
 • De stedenband met Amsterdam, Delfzijl en Heerlen;
 • Zwinregio-overleg;
 • Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (burgemeester voorzitter).

>>> 5.3 Veiligheid: we zetten in op een veilige woon- verblijfs- en leefomgeving, een gemeente waar bewoners en bezoekers zich veilig voelen

Wat willen we bereiken?

 • Samen met burgers en natuurlijke veiligheidspartners (politie, justitie, brandweer, zorgpartners en andere hulpverleningsdiensten) bijdragen aan een veilige leefomgeving
 • Voorkomen van calamiteiten, crises en verstoringen

Wat hebben we gedaan?

Schoolveiligheidsconvenant opstellen

 • De werkgroep Schoolveiligheid is opgestart. Eerste gesprekken zijn gevoerd om te komen tot een Zeeuws-Vlaams breed integraal schoolveiligheidsconvenant. Streven is dat lopende projecten en pilots zoals de gemaakte afspraken uit de pilot jeugd en seksueel overschrijdend gedrag worden ondergebracht in het schoolveiligheidsconvenant.

Inzetten op in- en externe bewustwording met betrekking tot ondermijning

 • Met betrekking tot de in- en externe bewustwording op gebied van ondermijning zijn er bewustwordingssessies verzorgd voor de ambtelijke organisatie.

Implementatie plan van aanpak verwarde personen

 • Het plan van aanpak verwarde personen is op Zeeuws-Vlaams niveau vormgegeven en vastgesteld door de gemeenteraad. De acties die in het plan genoemd worden zijn deels uitgewerkt en moet vervolgens geborgd worden in reguliere processen.

Aanpak drugsoverlast

 • De aanpak drugsoverlast is gestart met een pilot meldingsbereidheid. De eerste resultaten zijn dat er, op basis van meldingen van burgers, twee drugspanden zijn gesloten. Het komende jaar wordt er vervolg gegeven aan de aanpak van meldingsbereidheid.  

Opstellen risicokaart explosieven

 • Op 29 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten om € 150.000 als voorfinanciering beschikbaar te stellen voor het vervaardigen van een bodembelastingkaart conventionele explosieven. Deze kaart geeft aan op welke wijze de bodem verdacht kan zijn op het aantreffen van niet gesprongen conventionele explosieven. Dit met de intentie het aantal benodigde vooronderzoeken en detectieonderzoeken NGE zo veel mogelijk te verlagen. Daarnaast komt een geactualiseerde en verbrede kaart ook tegemoet aan de in 2016
  geactualiseerde- en regelgeving voor het opsporen en onschadelijk maken van conventionele explosieven. De eerste gesprekken met betrekking tot het opstellen van deze kaart explosieven hebben plaatsgevonden.

Bevolkingszorg
Het Instituut Fysieke Veiligheid stelt steeds strengere eisen aan opleidingen en diplomeringen. In dat kader hebben enkele sleutelfiguren binnen onze organisatie formele examens moeten afleggen om hieraan te voldoen.
De gemeente Sluis was afgelopen jaar ook gastgemeente voor de jaarlijkse systeemtest. De evaluatie van deze systeemtest geeft aan dat deze positief is verlopen.
Diefstalpreventie
Naar aanleiding van een golf van inbraken bij agrariërs heeft er in samenwerking met ZLTO, politie en verzekeringsmaatschappijen een diefstalpreventieavond plaatsgevonden. Tijdens deze druk bezocht preventieavond kregen agrariërs onder andere tips en trucs over het veilig stallen van voertuigen voorzien van GPS systemen.
Raadinformatiebijeenkomst
Tijdens de jaarlijkse thematische  raadinformatiebijeenkomst met betrekking tot veiligheid zijn raadsleden bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van onder andere ondermijning, handhaving, mensenhandel en politie-inzet.
Preventie in samenwerking met ondernemers
Jeugd, alcohol, drugs, geweld en uitgaan zijn zaken die vaak met elkaar verbonden zijn. Er wordt op deze gebieden samengewerkt met ondernemers. Als er sprake is van excessief geweld, drank- of drugsgebruik dan vinden er gesprekken plaats met de eigenaren van de horecagelegenheden waar deze problematieken spelen. Samen met de ondernemers wordt dan gezocht naar een oplossing van deze problematiek. Hierbij wordt de ondernemer gesteund in zijn aanpak van de problemen. Dit heeft het afgelopen jaar geleidt tot een aantal horecaverboden aan overlast gevende jeugd.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35