Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 5: Bestuur en Veiligheid

Taakveld

Begroting
2019

Realisatie
2019

Realisatie 2019 t.o.v.
Begroting 2019

Code

Naam

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01-5

Bestuur

1.068

0

1.068

2.630

303

2.327

-1.561

-303

-1.259

02-5

Burgerzaken

696

502

194

784

428

355

-88

74

-162

11-5

Crisisbeheersing en brandweer

2.350

7

2.344

2.360

5

2.354

-10

1

-11

12-5

Openbare orde en veiligheid

523

40

482

539

28

510

-16

12

-28

Totaal programma 5

4.637

549

4.088

6.312

765

5.547

-1.675

-216

-1.459

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

4.637

549

4.088

6.312

765

5.547

-1.675

-216

-1.459

Toevoeging aan reserves = Lasten
Onttrekking aan reserves = Baten

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35