Jaarstukken 2019

Programma's

Programma 5: Bestuur en Veiligheid

Veiligheidsregio Zeeland

Ontwikkelingen brandweerzorg
De brandweerzorg staat, ook landelijk gezien, de komende jaren onder toenemende druk als gevolg van diverse wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. De druk op vrijwilligheid neemt toe en de paraatheid van de posten neemt af. Er heeft een analyse plaatsgevonden over de gegevens 2013-2018, en de trends die daarin te zien zijn in de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Deze trends en ontwikkelingen zorgen ervoor dat er met betrekking tot de opleidingsbehoefte beter aangesloten kan worden bij de beschikbaarheid van de vrijwilligers. Maar de voornoemde trends en voorspelde verdere maatschappelijke- en demografische ontwikkelingen laten ook zien dat het aantal toekomstbestendige brandweerposten verder zal afnemen.
Regionaal Risicoprofiel & Beleidsplan
Het Regionaal Risicoprofiel 2019-2022 is opgesteld en ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraden en de Rijksheren. De definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden in het Algemeen Bestuur van 19 december 2019. Het Regionaal Risicoprofiel vormt input voor het opstellen van het nieuw meerjarenbeleidsplan van VRZ.
Verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ
In de provincie Zeeland werken de gemeenschappelijke regelingen GGD, RUD en VRZ, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, samen voor de dertien Zeeuwse gemeenten. Vanuit de besturen van deze gemeenschappelijke regelingen is de wens uitgesproken om een verkenning te doen naar samenwerkingsmogelijkheden, zowel in het primaire proces als in de bedrijfsvoering, tussen deze gemeenschappelijke regelingen. De Algemeen Besturen van GGD, RUD en VRZ hebben zich op 4 juli 2019 positief uitgesproken over de verkenning van deze samenwerking en ingestemd met een voorlopige bestuurlijke opdracht voor het onderzoeken van de samenwerking tussen deze drie gemeenschappelijke regelingen.
Gemeenschappelijke regeling
In mei 2019 is de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de VRZ gepubliceerd en van kracht geworden. Nu deze gemeenschappelijke regeling is vastgesteld, wordt gewerkt aan een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. In deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling worden de afspraken uit het bestuursmodel, dat in het Algemeen Bestuur van december 2017 is vastgesteld, verankerd. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling is in oktober 2019 behandeld in het Algemeen Bestuur.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35