Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Coalitieprogramma Dynamisch, continuerend en grensverleggend

Het coalitieprogramma Dynamisch, continuerend en grensverleggend vermeldt met betrekking tot de lokale heffingen: Lokale belastingen zijn geen sluitpost. De belastingdruk stijgt niet meer dan met het percentage van de inflatie.

Toerekening overhead aan de heffingen

Voor de toerekening van het begrip overhead is aansluiting gezocht bij de definitie in het kader van Vensters voor Bedrijfsvoering. Overhead zijn alle kosten die indirect samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Bij het percentage van de toerekening van overhead is het opslagpercentage uit de begroting 2019, t.w. 70%, gehanteerd.

Regionale samenwerking
Sinds 2013 is de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting overgedragen aan de gemeenschappelijke regeling Sabewa Zeeland.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35