Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de inkomsten uit de lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

Rekening 2018

Begroting 2019

Rekening 2019

Afwijking begr-rek 2019

Onroerende-zaakbelastingen

6.154

6.307

6.454

147

Afvalstoffenheffing*

3.226

3.285

3.317

32

Rioolheffing*

4.287

4.510

4.455

-55

Hondenbelasting

158

160

157

-3

Precariobelasting

249

223

283

60

Toeristenbelasting

4.120

3.935

4.420

485

Reclamebelasting

125

154

131

-23

Marktgeld

21

23

20

-3

Staangeld kermissen

12

0

0

0

Lijkbezorgingsrechten

285

304

262

-42

Forensenbelasting

1.534

1.571

1.800

229

Baatbelasting

11

11

11

0

Parkeerbelastingen

2.045

1.776

2.102

326

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting

366

315

392

77

Leges Burgerzaken

696

498

418

-80

Leges bouwvergunningen

1.354

1.345

1.249

-96

Leges overige

172

153

205

52

Totaal

24.815

24.570

25.676

1.106

* inkomsten na vorming voorziening dubieuze debiteuren

Toelichting op de verschillen (> € 50.000)

Onroerende-zaakbelastingen
De onroerende-zaakbelastingen hebben per saldo € 147.000 meer opgebracht dan begroot. Enerzijds is er een lagere opbrengst op de niet-woningen van € 47.000 gerealiseerd, veroorzaakt door de daling van het aantal niet-woningen ten opzichte van 2018 (2.623 vs. 2.669). Anderzijds is een meeropbrengst gerealiseerd op de woningen van € 194.000 welke veroorzaakt wordt door een stijging van het aantal woningen ten opzichte van 2018 (21.768 vs. 21.552).

Rioolheffing
Aan de voorziening dubieuze debiteuren is € 34.000 meer toegevoegd dan begroot (begroot               € 35.000, rekening € 69.000). Daarnaast hebben de rioolheffingen in 2019 € 34.000 minder opgebracht maar daar tegenover staat een meeropbrengst uit voorgaande jaren van € 13.000. De minderopbrengst is te verklaren door het aantal verleende verminderingen (1137).

Precariobelasting

De opbrengsten precariobelasting zijn € 60.000 hoger dan begroot. Dit kan voor € 36.500 verklaard worden door het gebruik van gemeentelijke gronden door een bouwbedrijf voor een groot bouwproject in Cadzand-Bad.

Toeristenbelasting
Evenals 2018 was 2019 een jaar met uitzonderlijk mooie weersomstandigheden wat een meeropbrengst toeristenbelasting van € 485.000 tot gevolg heeft. Dit is een stijging van 12%. Hierin is € 37.000 begrepen van aanslagen die nog betrekking hebben op het belastingjaar 2018.

Forensenbelasting
De totale meeropbrengst forensenbelasting bedraagt € 229.000. Hiervan heeft € 13.000 betrekking op het belastingjaar 2018. De meeropbrengst is het gevolg van een stijging in het aantal tweede woningen in de gemeente en een gewijzigde tariefstelling, met toevoeging van een tariefklasse, ten opzichte van het voorgaande jaar.

Parkeerbelastingen
De parkeerbelastingen hebben € 326.000 (18%) meer opgebracht dan begroot. Evenals bij de toeristenbelasting is dit het gevolg van de uitzonderlijk mooie weersomstandigheden.

Naheffingsaanslagen parkeerbelastingen
Tegenover de totale kosten voor het opleggen van de naheffingsaanslagen ad € 404.656 staat een opbrengst van € 392.416. Het dekkingspercentage bedraagt 97%.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35