Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Kwijtschelding en belastingdruk

Kwijtschelding
Bij raadsbesluit van 19 december 2013 is de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vastgesteld. De uitvoering van deze regeling ligt bij Sabewa Zeeland.
In 2019 is voor een totaal bedrag van € 207.631 kwijtschelding verleend, waarvan € 171.000 betrekking op 2019. In totaal zijn er op 31 december 2019 225 aanvragen ingediend. Daarnaast is aan 214 belastingplichtigen automatisch kwijtschelding verleend.

Belastingdruk
Lokale lastendruk:
Voor de lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Coelo-Atlas lokale lasten:
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen brengt jaarlijks de Atlas van de lokale lasten uit. Dit is een jaarlijks overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Voor alle gemeenten brengen zij voor de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing uitgebreid in kaart: de heffingssystematiek, tarieven en kwijtschelding. Ook is onderzocht welke gemeenten de hoogste en laagste woonlasten hebben.

In de Atlas lokale lasten 2019 stond Sluis op de 175e plaats (van de 372) van goedkoopste gemeenten in Nederland met € 752 woonlasten voor meerpersoonshuishoudens. De gemeente Gilze en Rijen was de goedkoopste gemeente van Nederland met € 511 woonlasten. De woonlasten in de duurste gemeente Bloemendaal bedroegen € 1.446. De gemiddelde woonlasten in Nederland lagen op € 740.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35