Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Risicobeheer
De kasgeldlimiet is het maximumbedrag aan leningen en kredieten met een looptijd van minder dan 1 jaar dat de gemeente op mag nemen. De minister heeft dat op 8,5 % van het begrotingstotaal vastgesteld. Voor Sluis was dit in 2019 € 6,1 miljoen. In 2019 is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het kort geld gezien de interessante rentecondities (negatieve rente).

In 2019 is de kasgeldlimiet niet overschreden.

De gemeenten lopen renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet fido de renterisiconorm geformuleerd.
De renterisiconorm is door de minister vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. De gemeente Sluis is in 2019 onder de norm gebleven, de gemeente heeft geen geldleningen afgesloten met een renteherziening. In 2019 heeft de gemeente geen langlopende geldlening afgesloten.

Kredietrisico op verstrekte gelden
Leningen en garanties worden slechts verstrekt uit hoofde van “de publieke taak” en aan door uw gemeenteraad goedgekeurde derde partijen. In 2019 zijn er geen nieuwe leningen of garanties verstrekt.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35