Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Financiering

In onderstaand renteschema treft u het resultaat op het taakveld Treasury aan. In de jaarrekening zijn de rentekosten van zowel kort als lang geld verdeeld over de grondexploitatie en de overige taakvelden.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2019

Rekening 2019

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

1.876

1.875

b.

De externe rentebaten

0

8

Totaal door te rekenen externe rente

1.876

1.867

c.

Rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend

48

93

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

0

Saldo door te rekenen externe rente

1.828

1.774

d1.

Rente over eigen vermogen

0

0

d2.

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

0

0

De aan taakvelden toe te rekenen rente

1.828

1.774

e.

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

1.828

1.774

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

0

0

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35