Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Bedragen x € 1.000

2019

Saldo per 1 januari 2019

66.597

Vermeerderingen

0

Verminderingen (aflossingen)

5.155

Saldo per 31 december 2019

61.442

Het is gebruikelijk dat gemeenten het principe van totaal financiering hanteren, dat wil zeggen dat een lening niet direct gekoppeld wordt aan één bepaalde investering. Het gaat om de totaliteit van de financieringsbehoefte. Dus op jaarbasis wordt bepaald hoeveel nodig is en vervolgens wordt dit in een totaalbedrag aangetrokken.
In de begroting 2019 is rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 19 miljoen. Rekening houdend met de financieringsbehoefte en het maximale gebruik van kasgeldleningen is er in de begroting 2019 opgenomen dat er een langlopende geldlening van € 14,5 miljoen zal worden aangetrokken. Doordat de uitgaven aan investeringen in 2019 minder waren dan verwacht, is er geen noodzaak geweest om een langlopende geldlening aan te trekken. Het benodigde investeringskrediet is opgevangen middels kasgeldleningen.
Vanaf de begroting 2020 wordt er bij de berekening van de financieringsbehoefte rekening gehouden met een gemiddelde aan uitgaven investeringen van de laatste jaren.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35