Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Het organogram is tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 ongewijzigd gebleven, en ziet er als volgt uit:

Ook de formatie is in 2019 niet gewijzigd. De vaste formatie bedraagt 184 fte en is bekostigd binnen het geraamde personeelsbudget van € 13.972.000. Daarnaast hebben wij sinds 2017 2,7 fte tijdelijke formatie bij Porthos (€ 215.000) voor nieuwe, wettelijke taken. In de kadernota en begroting 2019 is besloten tot een brede analyse op het sociaal domein, waarvan ook toekomstbestendige formatie deel uitmaakt. Lopende deze analyse is in 2019 de tijdelijke formatie aangehouden, en bekostigd via incidentele dekking binnen het personeelsbudget.
Evenals voorgaande jaren is in de begroting een post inhuur derden opgenomen van € 113.000. Deze post laat in 2019 incidenteel een overschrijding zien van € 270.000. Bij het onderdeel Inhuur derden wordt dit nader toegelicht. Wij hebben dit bedrag ten laste gebracht van het rekeningresultaat.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35