Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Voor inhuur derden was in de begroting 2019 een bedrag opgenomen van € 113.000. De  ervaring in de afgelopen jaren leert dat er in praktijk een hoger bedrag nodig is. Nieuwe wettelijke taken, projectmatige werkzaamheden en onvoorziene situaties zoals een krappe arbeidsmarkt of ziekte zijn hiervoor aanleiding. Waar inhuur plaatsvindt, wordt steeds gezocht naar een passende dekking (bijvoorbeeld projectkosten, vacatureruimte, reserve bedrijfsvoering). De post inhuur derden wordt daarmee zo veel mogelijk afgeschermd voor onontkoombare situaties. De voorgaande jaren is het met deze werkwijze steeds gelukt om binnen beschikbaar budget te blijven. In 2019 is dit niet het geval, en is er sprake van een incidentele overschrijding van € 270.000. De oorzaak daarvan is schaarste op de markt. Hierdoor heeft noodgedwongen inhuur moeten plaatsvinden op vacatures in met name de beleidsvelden Vergunningen, Planologie en Handhaving. Daarnaast is er, hangende de analyse van het sociaal domein, gekozen voor het meer werken met inhuurkrachten.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35