Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

In 2019 is vooruitlopend op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) gewerkt aan de betrouwbaarheid, actualiteit en veiligheid van onze informatiesystemen. De ondersteuning van de primaire processen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zijn zodanig ingericht dat ze continuïteit borgen. Er hebben zich in 2019 geen grote verstoringen in de bedrijfsvoering voorgedaan.

De AVG vereist dat wij adequate, passende technische en organisatorische maatregelen treffen doen om de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Dit moet rechtmatig, behoorlijk en transparant gebeuren, en hangt nauw samen met informatiebeveiliging. Om dit te borgen hebben wij medewerkers belast met taken op het vlak van informatieveiligheid en de bescherming van de privacy. Naast de privacy officer (PO) en de chief Information en security officer (CISO) is sinds 2018 in de begroting meerjarig € 40.000 opgenomen voor de invulling van de verplichte functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Deze functie hebben wij aan een externe partij uitbesteed, in samenwerking met de gemeenten Terneuzen en Hulst, Saweba Zeeland en de RUD.

In 2019 is een interne bewustwordingscampagne gestart met een e-learning programma. Ook is het informatiebeveiliging- en privacybeleid 2020-2022 opgesteld (vastgesteld door college op 28 januari 2020 en toegelicht in de commissie Ruimte/AB op 11 februari 2020). Hierin worden de beleidsmatige speerpunten benoemd, en is het belang van informatieveiligheid onderstreept. We borgen de werking en toetsing van onze processen via  een continu verbeteringsproces (Plan-Do-Check-Act).

Voor u is een rol weggelegd in het kader van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren. Dit door het toezicht te bundelen en aan te laten sluiten op de gemeentelijke Planning & Controlcyclus. Bij deze jaarrekening ontvangt u separaat de verantwoording over het gevoerde beleid op privacy en IB.

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35