Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

Dethon

Website

www.dethon.nl

Vestigingsplaats

Terneuzen

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Inhoud

Doelstelling en Visie

De Dethon voert voor de gemeente de taken op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Daarnaast is in de deze gemeenschappelijke regeling het WSP (werkservicepunt) opgenomen dat voorziet in het verbinden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Via deze gemeenschappelijke regeling worden verschillende re-integratieprojecten gerealiseerd.

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Naast Sluis: de gemeenten Hulst en Terneuzen.

Vertegenwoordiging

Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Portefeuillehouder

Wethouder M.J. Poissonnier-Dekker

Financiële positie

Bijdrage gemeente Sluis

€ 317.580

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ 1.783.597

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 1.783.597

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ 11.911.333

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 11.002.440

Bedrijfsresultaat 2019

€ -

Relatie met programmabegroting

Programma

4 - Sociaal domein

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35