Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verband

Naam

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Website

www.vng.nl

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Vereniging

Inhoud

Doelstelling en Visie

1. De Vereniging heeft ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken.
2. De Vereniging heeft voorts tot doel voor de leden of groepen van leden afspraken te maken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector.
3. De Vereniging heeft tevens ten doel het behartigen van de belangen van haar leden welke samenhangen met de door hen uitgevoerde bestuurs- en beheerstaken alsook de met deze taken samenhangende:
a. voorwaarden, tarieven en prijzen voor (onder andere energie gerelateerde) producten en diensten, alsmede;
b. de overige aan het gebruik van hierboven genoemde producten gerelateerde kosten en voorwaarden.

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Naast Sluis: Alle Nederlandse gemeenten.

Vertegenwoordiging

Lidmaatschap en stemrecht.

Portefeuillehouder

Burgemeester mr. M.M.D. Vermue

Financiële positie

Contributie 2019

€ 35.573

Eigen Vermogen 31-12-2018

€ 61.975.000

Eigen Vermogen 31-12-2019

€ 64.627.000

Vreemd Vermogen 31-12-2018

€ 78.875.000

Vreemd Vermogen 31-12-2019

€ 88.985.000

Bedrijfsresultaat 2019

€ -3.127.000

Relatie met programmabegroting

Programma

5 - Bestuur en veiligheid

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 13:07:18 met de export van 07/01/2020 13:04:35